พิจารณาคัดเลือกคลิป VDO การรณรงค์จัดการขยะในสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 นายบรรเลง ส่งบุญธรรม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกคลิป VDO การรณรงค์จัดการขยะในสถานศึกษา ตามวัตถุประสงค์ในการสร้า่งจิตสำนึกขยายองค์ความรู้ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพตามเป้าหมายตามมาตรการ ลด และคัดแยก ขยะมูลฝอยในหน่วยงานของรัฐ  เพื่อเป็นตัวแทนโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลางของสพป.ลำพูน เขต 2 ส่งไปยังสพฐ. เพื่อดำเนินการเผยแพร่ต่อไป