รางวัลคุรุสดุดี 2562

สพป.ลำพูน เขต 2 ขอแสดงความยินดีกับนายศักดิ์สุรีย์  ศรีคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย , นางสาวชุลีกร  ใหม่เขียว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางกนกพร บังคมเนตร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดวังหลวง ที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นที่ประจักษ์ชัด จากนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 ณ กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ