ปฐมนิเทศ ครูบรรจุใหม่

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ปฐมนิเทศและให้โอวาทข้าราชการครูบรรจุใหม่ เพื่อให้สามารถครองตน ครองคน ครองงาน และปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มศักยภาพ จำนวน 11 อัตรา ซึ่งจะไปปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนบ้านนากลาง จำนวน 1 ราย โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ จำนวน 3 ราย โรงเรียนบ้านสันวิไล จำนวน 1 ราย โรงเรียนบ้านปาง จำนวน 1 ราย โรงเรียนวัดบ้านดง จำนวน 1 ราย โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง จำนวน 1 ราย โรงเรียนบ้านสันปูเลย จำนวน 1 ราย โรงเรียนวัดวังหลวง จำนวน 1 ราย และโรงเรียนบ้านแม่แสม จำนวน 1 ราย