อบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด(EF)และส่งเสริมความสามารถด้านภาษา(Literacy)ตามแนวทางBBL

สพป.ลำพูน เขต 2 ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด(EF)และส่งเสริมความสามารถด้านภาษา(Literacy)ตามแนวทางBBL โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการตามนโยบายด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานในการแก้ไขปัญหาเด็กประถม อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ซึ่งได้ดำเนินการโดยการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนที่เห็นผลสัมฤทธิ์ชัดเจน เช่น การสอนแบบแจกลูกสะกดคำ โดยใช้แนวการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการสมอง(BBL) และได้มีการกำหนดเป้าหมายให้นักเรียนชั้นป.1 ต้องอ่านออกเขียนได้ ชั้นป.2 ขึ้นไปต้องอ่านคล่อง เขียนคล่อง พร้อมทั้งได้มีการพัฒนาครูผู้สอนป.3ให้มีความสามารถด้านภาษา Literacy สามารถจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนสอบวัดความสามารถระดับชาติ NT ต่อไป โดยมีนายบรรเลง ส่งบุญธรรม สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุม เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2