ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการดำเนินการสรรหาพนักงานราชการ

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมดำเนินการสรรหาพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ที่จะมีขึ้นในวันที่ 12 ธันวาคม 2561 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมความเข้าใจให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ และยุติธรรม ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2