พัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

สพป.ลำพูน เขต 2 ดำเนินการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน เพื่อเสริมสร้างความตระหนัก รับรู้ รับทราบ บทบาทภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และสามารถปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิด พร้อมกันนี้ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้นำผู้เข้ารับการอบรมรับฟังนโยบายจากนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร เลขาธิการกพฐ. เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561