ห้วยต้มเกมส์ 2561

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน “ห้วยต้มเกมส์” ประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกกำลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการ เป็นวิถีชีวิต เพื่อสุขภาวะที่ยั่งยืน พร้อมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนมีระเบียบ มีวินัย มีน้ำใจนักกีฬา และห่างไกลยาเสพติด เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ อ.ลี้ จ.ลำพูน