กิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ เครือข่ายสถานศึกษาเวียงกานต์

นายชาลี ตังเยาว์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานชุมนุมรอบกองไฟเครือข่ายสถานศึกษาเวียงกานต์ ในกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารี ได้มีโอกาสออกมาแสดงรอบกองไฟ และเป็นการส่งเสริมความสามัคคี รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ณ ค่ายลูกเสือเหนือเกล้า อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่