คัดเลือกบุคคล หน่วยงาน สถานศึกษา และโครงการดีเด่น รางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา59

นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 รักษาราชการแทนผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประะธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน และสถานศึกษาดีเด่น รางวัล MOE AWARDS ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2559 ในสาขาเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ สาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สาขาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สาขาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และรางวัลผลงานดีเด่นสาขาอนุรักษ์มรดกไทย เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2