ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2562

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2562 เพื่อร่วมกันตรวจสอบรายชื่อ คุณสมบัติ เอกสารหลักฐานต่างๆและรับรองว่าเป็นบุคคลที่สมควรเสนอขอพระราชทาน เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2