พิธีชุมนุมรอบกองไฟ เครือข่ายสถานศึกษาแม่ตืนศรีวิชัย 60

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 รักษาราชการแทนผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดชุมนุมรอบกองไฟ ในกิจกรรมเดินทางไกล-เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ของศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาแม่ตืนศรีวิชัย ณ ค่ายลูกเสือหริภุญชัย จังหวัดลำพูน