ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ตรวจเยี่ยม/ขับเคลื่อนการอ่านออกเขียนได้โรงเรียนบ้านห้วยห้า โรงเรียนบ้านม่วงโตน โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบและโรงเรียนบ้านห้วยแทง

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยห้า โรงเรียนบ้านม่วงโตน โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบและโรงเรียนบ้านห้วยแทง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน เพื่อเยี่ยมชั้นเรียนทุกห้องของโรงเรียน เพื่อติดตามและขับเคลื่อนการอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง พร้อมเน้นย้ำให้ผ… อ่านต่อ…

Read more

งานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 จังหวัดลำพูน

นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายบรรเลง ส่งบุญธรรม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 นำผู้บังคับบัญชาลูกเสือและลูกเสือสำรองในสังกัด จำนวน 268 นาย เข้าร่วมการงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 จังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2562 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ทักษะทางวิชาการให้กั… อ่านต่อ…

Read more

ขยายผลโรงเรียนร่วมโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2562 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายบรรเลง ส่งบุญธรรม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมการขยายผลโรงเรียนร่วมโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาศักยภาพครู… อ่านต่อ…

Read more

พัฒนาครู ขยายผลวิทยาการคำนวณในเด็กเล็ก”วิทยาการคอมพิวเตอร์แบบไม่ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Unplugged Computer Science)” โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2562 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายบรรเลง ส่งบุญธรรม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทางวิทยาการคำนวณในเด็กเล็ก ในหัวข้อ “วิทยาการคอมพิวเตอร์แบบไม่ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Unplugged Computer Science) โครงการบ้านวิทยาศาสตร์… อ่านต่อ…

Read more

อบรมครู-นักเรียน แกนนำสพฐ.

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2562 สพป.ลำพูน เขต 2 ร่วมกับเครือข่ายสถานศึกษาศรีเวียงชัย จัดการอบรมครูแกนนำ,นักเรียนแกนนำโรงเรียนคุณธรรมสพฐ.ตามแนวทางของมูลนิธิยุวพัฒน์ โดยมีนายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมบรรยายพิเศษนโยบายการขับเคลื่อนพระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏ… อ่านต่อ…

Read more

ขับเคลื่อนการอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่องโรงเรียนบ้านโฮ่ง(ศีลาภรณ์) +โรงเรียนบ้านป่าพลู

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้ตรวจเยี่ยมห้องเรียนทุกห้องของโรงเรียนบ้านโฮ่ง(ศีลาภรณ์)  เพื่อติดตามและขับเคลื่อนการอ่านออกเขียนได้ การอ่านคล่อง เขียนคล่อง โดยพบว่านักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นป.1 ขึ้นไปสามารถอ่านได้ทุกคน โดยนายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำ… อ่านต่อ…

Read more

พุธเช้าข่าวสพฐ.(31 ก.ค.62)

นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายยุกตดม โมสูงเนิน ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วยทีมบริหารฯ ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. เพื่อรับทราบข้อราชการที่สำคัญและนโยบายในการปฏิบัติงานจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อนำนโยบายสู่การบริหารจัดการของสพป.ลำพูน เขต 2 ให้บรรลุเป้าหมา… อ่านต่อ…

Read more