อบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” มีวัตถุประสงค์ เพื่อขยายโรงเรียนในโครงการ “บ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ในสังกัดสพป.ลำพูน เขต 2 เพื่อพัฒนาครูให้มีความร… อ่านต่อ…

Read more

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ การอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนสื่อความ

สพป.ลำพูน เขต 2 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ การอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนสื่อความ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และสนับสนุนให้ครูผู้สอนภาษาไทยสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่า… อ่านต่อ…

Read more

ประชุมคณะที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา ครั้งที่3/2561

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 นายชาลี  ตังเยาว์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2561 เพื่อร่วมกันแก้ไข ปรับปรุง ระเบียบคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ว่าด้วยเครือข่ายสถานศึกษา… อ่านต่อ…

Read more

เยี่ยมร.ร.บ้านก้อจัดสรร ห้องเรียนเรือนแพ /ถ่ายทำVTR ครูดี ศรีสพฐ.

นายวสันต์  อินทร์กลั่น รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เยี่ยมโรงเรียนบ้านก้อจัดสรร ห้องเรียนเรือนแพ เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอน การอ่านออกเขียนได้และการจัดกิจกรรมเสริมทักษะชีวิต พร้อมกันนี้ได้ร่วมให้กำลังใจทีมถ่ายทำ VTR ครูดี ศรีสพฐ. ตอนครูผู้สร้าง แห่งห้องเรียนเรือนแพ ซึ่งนายสามารถ สุทะ ครูโรงเรียนบ้านก้… อ่านต่อ…

Read more

เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”

สพป.ลำพูน เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” โดยในวันที่ 25 สิงหาคม 2561 ได้มีการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2 โดยมีนายบรรเลง ส่งบุญธรรม รองผอ.สพป… อ่านต่อ…

Read more

ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน ให้แก่ร.ร.ในสังกัด

นายวสันต์  อินกลั่น รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน เพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดวางระบบควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ และส่วนงานย่อยและจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ให้มีความเชื่อถือได้ในด้านรายงานทางการเงินและด้านการปฏิบัต… อ่านต่อ…

Read more

เยี่ยมร.ร.บ้านห้วยบงและร.ร.บ้านปาง

ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ตรวจเยี่ยมร.ร.บ้านห้วยบง อ.ลี้ จ.ลำพูน เพื่อติดตามการดำเนินโครงการอาหารกลางวัน เพื่อให้นักเรียนได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน มีสุขภาพร่างกาย สมบูรณ์และแข็งแรง พร้อมกันนี้ได้ตรวจเยี่ยมร.ร.บ้านปาง อ.ลี้ จ.ลำพูน เพื่อติดตามการดำเนินโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และกา… อ่านต่อ…

Read more
Page 50 of 94« First...10203040...4849505152...60708090...Last »