ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2563

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2563 เพื่อมอบนโยบายการจัดการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2563 และได้ชี้แจงข้อราชการที่โรงเรียนต้องดำเนินการในงานด้านวิชาการ งานด้านบริหารบุ… อ่านต่อ…

Read more

ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ร่วมการประชุมสัมมนา ผอ.สพท. ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2563 พร้อมรับโล่เชิดชูเกียรติ IQA AWARD ระดับยอดเยี่ยม

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ร่วมการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมมอบนโยบายขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรมปรินซ์ พาเ… อ่านต่อ…

Read more

รับชมรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ./ประชุมทีมบริหารฯและศึกษานิเทศก์ ( 29 ม.ค.63)

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมคณะ ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชุมผ่านระบบ VDO Conference เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับทราบแนวทางการดำเนินง… อ่านต่อ…

Read more

เยี่ยมและให้กำลังใจครูออนกนก โพธิรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านผาลาดและครูอนันต์ ปวกพรมมา ครูโรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์)

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายชาลี ตังเยาว์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมคณะ เยี่ยมและให้กำลังใจครูออนกนก โพธิรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านผาลาดและครูอนันต์ ปวกพรมมา ครูโรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์) ที่ประสบอัคคีภัยทำให้บ้านได้รับความเสียหายทั้งหลัง ณ บ… อ่านต่อ…

Read more

ประชุมชี้แจงผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัวแทนศูนย์สอบในการจัดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายบรรเลง  ส่งบุญธรรม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการดำเนินงานของผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัวแทนศูนย์สอบในการจัดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นป.6และม.3 ปีการศึกษา 2562 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์สอบ … อ่านต่อ…

Read more

ประชุมชี้แจงการจัดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นป.6และม.3

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายบรรเลง  ส่งบุญธรรม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการจัดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นป.6และม.3 ปีการศึกษา 2562 เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสนามสอบ ผู้ประสานงานประจำ… อ่านต่อ…

Read more

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ และสรุปผลการประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นางชลลดา สะอาดวงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ และสรุปผลการประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 กลุ่มจังหวัดท… อ่านต่อ…

Read more