พัฒนาครู ขยายผลวิทยาการคำนวณในเด็กเล็ก”วิทยาการคอมพิวเตอร์แบบไม่ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Unplugged Computer Science)” โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2562 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายบรรเลง ส่งบุญธรรม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทางวิทยาการคำนวณในเด็กเล็ก ในหัวข้อ “วิทยาการคอมพิวเตอร์แบบไม่ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Unplugged Computer Science) โครงการบ้านวิทยาศาสตร์… อ่านต่อ…

Read more

อบรมครู-นักเรียน แกนนำสพฐ.

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2562 สพป.ลำพูน เขต 2 ร่วมกับเครือข่ายสถานศึกษาศรีเวียงชัย จัดการอบรมครูแกนนำ,นักเรียนแกนนำโรงเรียนคุณธรรมสพฐ.ตามแนวทางของมูลนิธิยุวพัฒน์ โดยมีนายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมบรรยายพิเศษนโยบายการขับเคลื่อนพระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏ… อ่านต่อ…

Read more

ขับเคลื่อนการอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่องโรงเรียนบ้านโฮ่ง(ศีลาภรณ์) +โรงเรียนบ้านป่าพลู

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้ตรวจเยี่ยมห้องเรียนทุกห้องของโรงเรียนบ้านโฮ่ง(ศีลาภรณ์)  เพื่อติดตามและขับเคลื่อนการอ่านออกเขียนได้ การอ่านคล่อง เขียนคล่อง โดยพบว่านักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นป.1 ขึ้นไปสามารถอ่านได้ทุกคน โดยนายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำ… อ่านต่อ…

Read more

พุธเช้าข่าวสพฐ.(31 ก.ค.62)

นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายยุกตดม โมสูงเนิน ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วยทีมบริหารฯ ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. เพื่อรับทราบข้อราชการที่สำคัญและนโยบายในการปฏิบัติงานจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อนำนโยบายสู่การบริหารจัดการของสพป.ลำพูน เขต 2 ให้บรรลุเป้าหมา… อ่านต่อ…

Read more

ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ด้วยวิทยาการคำนวณในรูปแบบActive Learning

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้และวิทยาการคำนวณในรูปแบบ Active Learning เพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ตามนโยบายของรัฐบาล โครงการ ” 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ” เพื่อพ… อ่านต่อ…

Read more

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสามัคคีศรีวิชัยและโรงเรียนบ้านดง

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยนายบรรเลง ส่งบุญธรรม ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 นางพรทิวา พละเอ็น ครูเชี่ยวชาญ และศึกษานิเทศก์ สพป.ลำพูน เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสามัคคีศรีวิชัยและโรงเรียนบ้านดง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน เพื่อเยี่ยมห้องเรียน และติดตามการจัดการเรียนการส… อ่านต่อ…

Read more

สร้างความรู้ด้านการประกันคุณภาพภายในให้สถานศึกษา (เครือข่ายสถานศึกษาทุ่งหัวช้าง)

นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2562 เครือข่ายสถานศึกษาทุ่งหัวช้าง มีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบงานประกันระดับปฐมวัย และระดับขั้นพื้นฐาน รวมทั้งสิ้น 55 คน ได้จัดกิจกรรมสำคัญในการให้… อ่านต่อ…

Read more
Page 5 of 94« First...34567...1020304050...Last »