ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน สพป.ลำพูน เขต 2

สพป.ลำพูน เขต 2 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 เพื่อเห็นชอบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 และแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 โดยมีนายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศ… อ่านต่อ…

Read more

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มอำนวยการ (26 ธ.ค.60)

นายวสันต์ อินทร์กลั่น รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในสำนักงานฯ กลุ่มอำนวยการ เพื่อมอบหมายงานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ปฏิบัติ  , การเตรียมการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 7/2560 และการเตรียมงานวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีพ.ศ… อ่านต่อ…

Read more

ประชุมคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผอ.สถานศึกษา

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุ แต่งตั้ง ในปี 2559  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 จำนวน 15 ราย เพื่อร่วมกันออกแบบก… อ่านต่อ…

Read more

ชี้แจงการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาหัตถนวัตกรรม

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 สพป.ลำพูน เขต 2 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการและโรงเรียนในสังกัด จำนวน 25 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาหัตถนวัตกรรม เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อให้การดำเนินตามโครงการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เ… อ่านต่อ…

Read more

มอบห้องสมุดอาเซียน

นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานมอบห้องสมุดอาเซียน จากกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศให้แก่โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ อ.ลี้ จ.ลำพูน เพื่อเป็นแหล่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของโรงเรียนและของชุมชนใกล้เคียง รวมถึงส… อ่านต่อ…

Read more

ประชุมทางไกล VDO Conference 22 ธ.ค.60

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมคณะ ร่วมการประชุมVDO Conference เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานจากสพฐ. ในเรื่องของการใช้อินเตอร์เน็ตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด , การสำรวจข้อมูลเรือนพักนอนของโรงเรียนในเขตพื้นที่สูง(ภาคเหนือ) , การสำรวจซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบทางไกลผ่านดาว… อ่านต่อ…

Read more

เยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยแพ่ง

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยแพ่ง เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ การเตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน การช่วยเหลือนักเรียนรายบุคคล การจัดภูมิทัศน์ให้เอื่อต่อการเ… อ่านต่อ…

Read more
Page 157 of 167« First...1020304050...155156157158159...Last »