บำรุง รักษา ต้นไม้

นายวสันต์ อินทร์กลั่น รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ ดายหญ้า พรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช โรค แมลง ตัดแต่งกิ่งไม้ ปลูกซ่อมต้นไม้ รดน้ำต้นไม้ ในบริเวณสพป.ลำพูน เขต 2 เพื่อสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้เกิดความรักและความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาต… อ่านต่อ…

Read more

ม่วงสามปีเกมส์ 60

นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 รักษาราชการแทนผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา ประจำปี 2560 “ม่วงสามปีเกมส์” เพื่อให้นักเรียนได้ออกกำลังกาย มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ,รู้จักการทำงานเป็นทีมและเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ มีการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี มีน้… อ่านต่อ…

Read more

สพฐ.เช้าข่าวสพฐ.(15พ.ย.60)

นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 รักษาราชการแทนผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมคณะ ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. เพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานจากสพฐ. ในเรื่องของการมอบเครื่องกันหนาวในโครงการ “จากใจถึงใจ สู้ภัยหนาว”ให้กับโรงเรียนในสังกัดสพป.ลำพูน เขต 1 สพป.ลำพูน เขต 2 สพป… อ่านต่อ…

Read more

การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สพป.ลำพูน เขต 2 รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐจากนายกิตติ สุทธิจิตไพศาล ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินผลจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสพฐ.และน.ส.อรทัย พิบูลอาลักษณ์ ตัวแทนปปช.จังหวัดลำพูน ซึ่งในครั้งนี้ได้มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงาน จำนวน 69 ท่าน เป็นผู้ตอบแบ… อ่านต่อ…

Read more

Conference โรงเรียนดีใกล้บ้าน(13พ.ย.60)

นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 รักษาราชการแทนผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมคณะร่วมประชุมทางไกล (VDO Conference) เพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของโรงเรียนดีใกล้บ้าน(โรงเรียนแม่เหล็ก) ในส่วนของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการจัดสรรงบประมาณปี 2561 โดยให้โรงเ… อ่านต่อ…

Read more

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมประสิทธิภาพลูกเสือ เนตรนารี ครั้งที่ 1/2560

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 รักษาราชการแทนผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมประสิทธิภาพลูกเสือ เนตรนารี ครั้งที่ 1/2560 เพื่อร่วมกันวางแผน ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานด้านลูกเสือ เนตรนารี ของสพป.ลำพูน เขต 2 ในเรื่องของเงินค… อ่านต่อ…

Read more

งานศิลปหัตกรรมนักเรียน สพป.ลำพูน เขต 2 ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

สพป.ลำพูน เขต 2 ดำเนินการแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67  เพื่อให้ครูนักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการ วิชาชีพ  ดนตรีนาฏศิลป์ ศิลปะ เห็นคุณค่าและเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รักและหวงแหนในมรดกทางวัฒนธรรมของไทย  และเป็นการเปิดเวทีให้เด็กได้แสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิ… อ่านต่อ…

Read more
Page 111 of 116« First...1020304050...109110111112113...Last »