MOU การปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผอ.สพท.และรองฯ

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยนางปุณิกา  ธรรมนูญ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบทางไกล( Video conference ) เพื่อจัดทำบันทึกข้อตกลง(MOU)ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้… อ่านต่อ…

Read more

โรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปภัมถ์)และโรงเรียนบ้านป่าพลู รับรางวัลองค์กรที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ Best Practices ด้านการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสู่เด็กไทยสูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี

นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปภัมถ์)และโรงเรียนบ้านป่าพลู ที่ได้รับรางวัลองค์กรที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ Best Practices ด้านการส่งเสริมกิจกรรมในโรงเรียน ภายใต้โครงการ ChoPA &​ChiPA Game ลดเรี… อ่านต่อ…

Read more

ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (โรงเรียนบ้านห้วยน้้ำดิบ บ้านห้วยแทงและบ้านห้วยหละ)

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 นายชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบ บ้านห้วยแทงและบ้านห้วยหละ อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน โดยได้เยี่ยมการจัดการเรียนการสอนทุกชั้นเรียน เพื่อตรวจติดตามความพร้อมของนักเรียน อุปกรณ์การเรียน สื่อการเรียนการสอน ห้อ… อ่านต่อ…

Read more

รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ประจำปี 2562

นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกัลยากรณ์ ฟองคำตัน โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) ที่ได้รับพระราชทานรางวัลพระราชทาน  ประเภทนักเรียน ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2562 จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา… อ่านต่อ…

Read more

จัดทำแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศสพป.ลำพูน เขต 2

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2  เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการจัดทำแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศสพป.ลำพูน เขต 2 เพื่อร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์และกลยุทธ์ในการดำเนินงานของสพป.ลำพูน เขต 2 เพื่อก่อให้เกิดแรงบันดาลใจ และพันธะสัญญาร่วมกั… อ่านต่อ…

Read more

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานฯ ครั้งที่1/2563

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 นายชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ครั้งที่1/2563 เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาและแจ้งแนวนโยบายพร้อมร่วมกันวางแนวทางในการพัฒนา… อ่านต่อ…

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายสำเนียง อัตไพบูลย์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสร้างนวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ณ… อ่านต่อ…

Read more
Page 10 of 167« First...89101112...2030405060...Last »