การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ด้วยระบบคิดฐาน 2”

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ด้วยระบบคิดฐาน 2” เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงาน ผู้บริหารสถานศึกษาและครูโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และโรงเรียนสุจริต มีความรู้ ความเข้าใจ ในแนวค… อ่านต่อ…

Read more

ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานติดตามการดำเนินงานสพป.ลำพูน เขต 2

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 ดร.ทวี อุปสุขิน ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเขตตรวจราชการ (cluster) เขตตรวจราชการที่ 15 (จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน) เข้าตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership Schoolของโรงเรียนบ้านห้วยต้มช… อ่านต่อ…

Read more

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2562

นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2562 เพื่อมอบนโยบายจุดเน้นจากกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2563 และนโยบายจากสพฐ. สู่การปฏิบัติจริง โดยการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในทุกมิติโดยใช้การบูรณาการแบบมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน และได้… อ่านต่อ…

Read more

คัดเลือกครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 17

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายบรรเลง ส่งบุญธรรม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 17 เพื่อคัดเลือกครูที่มีผลงานดีเป็นที่ประจักษ์ และบุคคลที่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีของครูและเด็กในการทำความดี เป็นตัวแ… อ่านต่อ…

Read more

ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ

นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ เพื่อรับนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สร้างความเข้าใจร่วมกัน และขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติจริง ระหว่างวันที่ 3-5 กันยายน 2562… อ่านต่อ…

Read more

พัฒนาคุณภาพการจัดประสบการณ์ ระดับปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2562

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายบรรเลง ส่งบุญธรรม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาคุณภาพการจัดประสบการณ์ ระดับปฐมวัย” ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อพัฒนาครูผู้สอนระดับปฐมวัยให้มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถจัดประสบ… อ่านต่อ…

Read more

การคัดเลือกนักเรียน ครู ผู้บริหารและโรงเรียนรักการอ่าน ปีงบประมาณ 2562  

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายบรรเลง ส่งบุญธรรม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน ครู ผู้บริหารและโรงเรียนรักการอ่าน ปีงบประมาณ 2562   กิจกรรมการพัฒนาและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อส… อ่านต่อ…

Read more
Page 10 of 107« First...89101112...2030405060...Last »