รับทราบแนวทางการขับเคลื่อนโครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ (Citizen Feedback)และโครงการยกเลิกสำเนา (No copy)

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ลำพูน เขต 2 รับทราบแนวทางในการบันทึกพิกัดสถานที่จัดให้บริการประชาชน ตามโครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ (Citizen Feedback) และโครงการยกเลิกสำเนา (No copy) ผ่านการประชุมคอนเฟอเรนซ์จากสพฐ. เพื่อให้สพป.ลำพูน เขต 2 สามารถดำเนินการไ… อ่านต่อ…

Read more

โครงการเสวียนปุ๋ยหมักพิทักษ์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนบ้านห้วยแพ่ง

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายชาลี ตังเยาว์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธาน เปิดโครงการเสวียนปุ๋ยหมักพิทักษ์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนบ้านห้วยแพ่ง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียน คณะครูและบุคลากร ผู้ปกครองมีความรู้และสร้างจิตสำนึกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแว… อ่านต่อ…

Read more

พุธเช้าข่าวสพฐ./ประชุมทีมบริหารสพป.ลำพูน เขต 2

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข พร้อมด้วยทีมบริหารสพป.ลำพูน เขต 2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับทราบแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2 และในโอกาสเดียวกันนี้ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ… อ่านต่อ…

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ไปสู่การปฏิบัติ

สพป.ลำพูน เขต 2 ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้เป็นกรอบทิศทางในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา เป็นคนดี มีวินัย สำนึกความเป็นไทย และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ค… อ่านต่อ…

Read more

การอบรมการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ( STEM Education) ด้วยระบบทางไกล รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ( STEM Education) ด้วยระบบทางไกล รุ่นที่ 2 เพื่อให้ครูผู้สอนในกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา ในระดับประถมศึกษาตอนปลาย ระ… อ่านต่อ…

Read more

การให้คำปรึกษา แนะนำ(Coaching) การปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ดร.รนตภูมิ  โนสุ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 พร้อมด้วยนายชุมพล  รัตน์เลิศลบ ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา และนายเดช  ศิรินาม ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1ได้ให้คำปรึกษา แนะนำ(Coaching) การปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี แก่ดร.ธนาดุลย์  แสนท… อ่านต่อ…

Read more

พุธเช้าข่าวสพฐ./ประชุมทีมบริหาร 16 พ.ค.61

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยทีมบริหารสพป.ลำพูน เขต 2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2 และในโอกาสเดียวกันนี้ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ไ… อ่านต่อ…

Read more
Page 89 of 116« First...1020304050...8788899091...100110...Last »