Conference โรงเรียนดีใกล้บ้าน(13พ.ย.60)

นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 รักษาราชการแทนผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมคณะร่วมประชุมทางไกล (VDO Conference) เพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของโรงเรียนดีใกล้บ้าน(โรงเรียนแม่เหล็ก) ในส่วนของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการจัดสรรงบประมาณปี 2561 โดยให้โรงเ… อ่านต่อ…

Read more

งานศิลปหัตกรรมนักเรียน สพป.ลำพูน เขต 2 ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

สพป.ลำพูน เขต 2 ดำเนินการแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67  เพื่อให้ครูนักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการ วิชาชีพ  ดนตรีนาฏศิลป์ ศิลปะ เห็นคุณค่าและเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รักและหวงแหนในมรดกทางวัฒนธรรมของไทย  และเป็นการเปิดเวทีให้เด็กได้แสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิ… อ่านต่อ…

Read more

รับมอบนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 รักษาราชการแทนผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ โดยหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบนโยบายในการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิกา… อ่านต่อ…

Read more

รับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ.

นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 รักษาราชการแทนผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมคณะบริหารสพป.ลำพูน เขต 2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่4/2560 เพื่อรับทราบนโยบายจากสพฐ.และแนวทางการดำเนินงานในเรื่องต่างๆ ดังนี้ ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ,เลขาธิการสพฐ.พบเพื่อนครู ,การบันทึกข้อ… อ่านต่อ…

Read more

ประชุมคณะกรรมการงานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี 60

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 รักษาราชการแทนผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2560 เพื่อชี้แจงหน้าที่ความรับผิดชอบตามสาระการเรียนรู้ ในการแข่งขันที่จะมีขึ้นในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ให… อ่านต่อ…

Read more

ประชุมคณะกรรมการจัดตั้งงบประมาณ ปีพ.ศ.2562 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 รักษาราชการแทนผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการจัดตั้งงบประมาณ ปีพ.ศ.2562 งบลงทุน ค่า่ครุภัณฑ์ สำหรับสพป.ลำพูน เขต 2 ตามกรอบวงเงินงบประมาณ 500,000 บาท ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่สพฐ.กำหนดและเกิดประโยชน์และความคุ้มค่ามากที่สุด เมื่อวันท… อ่านต่อ…

Read more

ติดตามความพร้อมวันเปิดภาคเรียน2/2560

นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมคณะ เยี่ยมโรงเรียนบ้านแม่เทย อ.ลี้ จ.ลำพูน เพื่อติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียน 2/2560 พร้อมกันนี้ได้เน้นย้ำให้โรงเรียนเตรียมความพร้อมในการสอบNT และสอบ 0-NET , การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้(PLC) ,การบันทึกLog book ในการพัฒนาตนเองของครู,การดำเนินงาน… อ่านต่อ…

Read more
Page 73 of 74« First...1020304050...7071727374