ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อร่วมกันพิจารณาโครงการ และกิจกรรมที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธชาติ 20 ปี วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ของสพฐ.และสพป.ลำพูน เขต 2  พร้อมกันนี้ได้จัดสรรเงินงบประมาณในการดำเนินงานตามภา… อ่านต่อ…

Read more

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานฯ

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน ครั้งที่4/2561 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา พร้อมนำผลมาวิเคราะห์ และวางแผนการดำเนินงานในรอบเดือนถัดไป เพื่อให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในโอกาสเดียวกันนี้ดร.ธนา… อ่านต่อ…

Read more

จัดสรรบุคลากรวิทยาศาสต์และคณิตศาสตร์

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ดำเนินการจัดสรรบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง รอบที่ 3 ปีงบประมาณ2562-2564 จำนวน 20 คน ให้กับโรงเรียนที่มีความขาดแคล… อ่านต่อ…

Read more

ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายด้านยาเสพติดในสถานศึกษา

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายด้านยาเสพติดในสถานศึกษา เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมสามัคคี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อ.เมือง จ.เชียงราย โดยมีนายแพทย์  ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานและมอบนโยบายในการจ… อ่านต่อ…

Read more

บริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2ได้มอบหมายให้นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใน สามารถใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (Smart OBEC) และระบบสนับสนุนการบริ… อ่านต่อ…

Read more

เปิดศูนย์ประสานงาน NEW DLTV

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดศูนย์ประสานงาน NEW DLTV โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและประสานการจัดการเรียนรู้ด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมไปพัฒนาการเรียนการสอน และเพื่ออำนวยความสะดวกให้โรงเรียนในสังกัดในกรณีที่กล่องรับสัญญาณเกิดขัดข้องอยู่ระหว่างการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ เพ… อ่านต่อ…

Read more

บริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2561

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา เพื่อจัดสรรอัตราจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม และจัดสรรอัตราจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง รอบที่ 3 (ปีงบประมาณ25… อ่านต่อ…

Read more