เครือข่ายสถานศึกษาศรีเวียงชัยอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจ เรื่อง การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาสาระประวัติศาสตร์ พุทธศักราช 2551 (ฉบ… อ่านต่อ…

Read more

ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำเว็ปไซต์กลุ่มภายในสพป.ลำพูน เขต 2

นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำเว็ปไซต์กลุ่มภายในสพป.ลำพูน เขต 2 เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานปรับปรุงพัฒนาเว็ปไซด์ ให้เป็นไปในทางเดียวกันและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เข้ามารับบริการ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพู… อ่านต่อ…

Read more

การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รูปแบบ NEW DLTV

สพป.ลำพูน เขต 2 ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบ NEW DLTV  โดยมีศึกษานิเทศก์และครูผู้ช่วยที่บรรจุใหม่ตั้งแต่ปี 2558-2561 เข้าร่วมรับชม เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ด้านการบริหารจัดการ และตระหนักถึงประโยชน์และความจำเป็นในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดา… อ่านต่อ…

Read more

พุธเช้าข่าวสพฐ./ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2561

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด รับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ.เพื่อร่วมศึกษาแลกเปลี่ยนการดำเนินงานที่ประสบผลสำเร็จและรับทราบนโยบายสู่การปฏิบัติ และในโอกาสเดียวกันนี้ ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมผู้บริหารสถานศ… อ่านต่อ…

Read more

ให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่การเงิน พัสดุ และบุคลากรทางการศึกษา

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พบปะและให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่การเงิน พัสดุ และบุคลากรทางการศึกษา จากโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ โรงเรียนบ้านหล่ายท่า โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ โรงเรียนบ้านปวง โรงเรียนบ้านปางส้าน  และโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ ที่เข้ารับการอบรมพัฒนาการบริหารจัดการการเงินและพัสดุของโรงเรีย… อ่านต่อ…

Read more

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักเรียนดีเด่น ประจำปี 2560

สพป.ลำพูน เขต 2 ขอแสดงความยินดีกับนางชลลดา  สะอาดวงค์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และนางกรรณิการ์  โพธา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ที่ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาดีเด่น ประจำปี 2560 จากสพฐ. โดยมีดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นผู้มอบ เมื่อวันที… อ่านต่อ…

Read more

อบรมการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา(STEM)

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ( STEM Education) ด้วยระบบทางไกล เพื่อให้ครูผู้สอนในกลุ่มเป้าหมายและครูในกลุ่มโรงเรียนทั่วไป ระดับชั้นละ 60 คน มีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการตามแนวทางสะเต… อ่านต่อ…

Read more
Page 57 of 82« First...1020304050...5556575859...7080...Last »