การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน เครือข่ายสถานศึกษาเวียงหนองล่อง

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ของเครือข่ายสถานศึกษาเวียงหนองล่อง เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถทางวิชาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆและทักษะด้านวิชาชีพ และเพื่อคัดเลือกนั… อ่านต่อ…

Read more

พุธเช้าข่าวสพฐ./ประชุมทีมบริหาร 3 ต.ค.61

ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข พร้อมด้วยทีมบริหารสพป.ลำพูน เขต 2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2 และในโอกาสเดียวกันนี้ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้เป็นประธานดำเนินการป… อ่านต่อ…

Read more

น้อมกตัญญุตา กษิณานุสรณ์ (งานเกษียณอายุราชการ 2561)

สพป.ลำพูน เขต 2 ได้จัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 ภายใต้งานที่มีชื่อว่าน้อมกตัญญุตา กษิณานุสรณ์  เพื่อเป็นการเชิดชูความดีที่ผู้เกษียณอายุราชการ ทั้ง 47 ท่าน ที่ได้ทำคุณงามความดีและประโยชน์ต่อการศึกษา โดยมีดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธาน  ในงานมีการจัดพิธีทางพุทธศาสนา  มีพิธ… อ่านต่อ…

Read more

ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 3

นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561 ครั้งที่ 3 เพื่อให้ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด รอบไตรมาสที่ 4 ตามยุทธศาสตร์ในแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้… อ่านต่อ…

Read more

การนำเทคนิคการคิดเลขแบบอินเดีย(เวทคณิต)สู่สถานศึกษา

นายบรรเลง  ส่งบุญธรรม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการนำเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย(เวทคณิต)สู่สถานศึกษา  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้สอนนำเทคนิค วิธีการที่ได้รับจากการอบรม สู่การจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติอย่างถูกต้องและเป็นลำดับขั้นตอน จากระดับง… อ่านต่อ…

Read more

ประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อสอบอัตนัย สำหรับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อสอบอัตนัย สำหรับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อพัฒนาครูในด้านการสร้างเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ แบบอัตนัย เพื่อนำไปพัฒนาผู้เรียนจนสามารถยกระดับคุณภาพผู้เรียนในการทดสอบระดับชาติ O-NET ได้

Read more

การอบรมลูกจ้างฯปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมลูกจ้างชั่วคราวและลูกจ้างประจำ ที่ปฏิบัติหน้ที่นักการภารโรง เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า และการติดตั้งอุปกรณ์ การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม NEW DLTV ตามกฎหมายใหม่ล่าสุด เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 ณ อินทนนท์ริเวอร์ไซด… อ่านต่อ…

Read more
Page 51 of 93« First...10203040...4950515253...60708090...Last »