ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 เพื่อร่วมกันพิจารณาการรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล(อายุ 3 ปีบริบูรณ์)ของโรงเรียนในสังกัด พร้อมทั้งรับทราบปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแผนการรับนักเรียน เพื่อให้สามารถดำเนินการรับนักเรียนได้ตามเป้าหมาย… อ่านต่อ…

Read more

พุธเช้าข่าวสพฐ. (20 มี.ค.62)

นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยทีมบริหารฯ ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. เพื่อรับทราบข้อราชการที่สำคัญและนโยบายในการปฏิบัติงาน จากดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร เลขาธิการกพฐ.และคณะ เพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ในการนิเทศ ติดตาม แบบบูรณาการ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิ… อ่านต่อ…

Read more

ปัจฉิมนิเทศการศึกษารร.บ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานในงานปัจฉิมนิเทศของโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีวัถตุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการเรียน เกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จ และเพื่อเสริมสร้างความสัมพั… อ่านต่อ…

Read more

ให้กำลังใจทีมฟุตบอล แม่ตืนศรีวิชัย

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ให้กำลังใจทีมฟุตบอล แม่ตืนศรีวิชัย ในการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 ประจำปี 2562 จังหวัดลำพูน ศึกลูกหนังเยาวชนไพรมินิสเตอร์คัพ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี  ซึ่งผลการแข่งขันทีมแม่ตืนศรีวิชัย ชนะทีมแบล๊… อ่านต่อ…

Read more

ประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2561

ระหว่างวันที่ 11-15 มีนาคม 2562 ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นางสุดาพร ธัญพิชชาพร ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะ ดำเนินการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 10 โรงเรียน ประกอบด้วย … อ่านต่อ…

Read more

ประชุมที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา

ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา เพื่อร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เพื่อการดำเนินงานเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชม 2 สพป.ลำพูน เข… อ่านต่อ…

Read more

Conferenceแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายชาลี ตังเยาว์ รองผอ.สพป.ลำพุน เขต 2  พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมประชุมทางไกลวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์ แนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อรับทราบแนวทางการป… อ่านต่อ…

Read more