ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) เพื่อร่วมกันพิจารณาแผนงาน โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อปรับปรุง พัฒนาการบริหารการจัดการศึกษาให้ดำเนินไปตามมาตรฐานกา… อ่านต่อ…

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานแก่ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง ประจำปี 2562

นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานแก่ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง ประจำปี 2562 เพื่อสร้างความตระหนักถึงภาระหน้าที่และสมรรถนะ องค์ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน โดยมีผู้เข้ารับการอบรมฯ … อ่านต่อ…

Read more

แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทย – จีน รุ่นที่ 10

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นางชลลดา สะอาดวงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนไทย-จีนรุ่นที่ 10 และการประชุมเชิงวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานตามนโยบายด้านการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีน และต่างปร… อ่านต่อ…

Read more

ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายชาลี ตังเยาว์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะจัดขึ้นในวันที่ 30 กันยายน 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมและซักซ้อมความเข้าใจแ… อ่านต่อ…

Read more

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านต้นผึ้ง โรงเรียนบ้านหนองสูน และโรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านต้นผึ้ง อ.เวียงหนองล่อง โรงเรียนบ้านหนองสูน และ โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน เพื่อเยี่ยมชั้นเรียนทุกห้องของโรงเรียน เพื่อติดตามและขับเคลื่อนการอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง พร้อมเน้นย้ำให้… อ่านต่อ…

Read more

ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดลำพูน

นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ร่วมการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 8/2562 เพื่อร่วมหารือเกี่ยวกับสิทธิ ผลประโยชน์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด โดยมีนายอุทัย จิกยอง ผอ.สำนักงาน สกสค.จังหวัดลำพูน เป็นประธานฯ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมเอื้องผึ้ง สำนัก… อ่านต่อ…

Read more

รับชมรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ( 18 กันยายน 62)

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยทีมบริหารฯ ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. เพื่อรับทราบข้อราชการที่สำคัญและนโยบายในการปฏิบัติงานจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติและเพื่อให้สพป.ลำพูน เขต 2 สามารถบริหารจัดการภารกิจให้บรรลุเป้… อ่านต่อ…

Read more
Page 5 of 98« First...34567...1020304050...Last »