ตรวจเยี่ยม ติดตาม ให้กำลังใจ นักเรียนและครูโรงเรียนบ้านห้วยห้า

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม ให้กำลังใจนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน โรงเรียนบ้านห้วยห้า ที่ได้เป็นตัวแทนในการแข่งขัน จำนวน 5 รายการ คือ การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทยป.4-ป.6,การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ป.1-ป.3 , การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6… อ่านต่อ…

Read more

ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการดำเนินการสรรหาพนักงานราชการ

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมดำเนินการสรรหาพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ที่จะมีขึ้นในวันที่ 12 ธันวาคม 2561 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมความเข้าใจให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ และยุติธรรม ณ ห… อ่านต่อ…

Read more

รับมอบจักรยานสะพานบุญ

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 รับมอบจักรยาน ตามโครงการจักรยานสะพานบุญ จากตัวแทนศูนย์มิตรภาพบำบัด เครือข่ายสุขภาพอ.บ้านโฮ่ง จำนวน 5 คัน เพื่อให้นักเรียนในสังกัดใช้เดินทางไปกลับโรงเรียนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ประหยัดและปลอดภัย ซึ่งในครั้งนี้ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ไ… อ่านต่อ…

Read more

พัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

สพป.ลำพูน เขต 2 ดำเนินการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน เพื่อเสริมสร้างความตระหนัก รับรู้ รับทราบ บทบาทภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และสามารถปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิด พร้อมกันนี้ดร.ธนาดุลย์  แสนท… อ่านต่อ…

Read more

ต่อต้านคอร์รัปชั่น

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ร่วมสร้างความตระหนักของผู้คนในเรื่องการทุจริต อันส่งผลกระทบต่อทั้งความมั่นคงของรัฐบาล เป็นตัวถ่วงการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งยังทำลายรากฐานของประชาธิปไตย และสร้างความตระหนักในบทบาทของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตในการต่อสู้และป้องกันประเทศช… อ่านต่อ…

Read more

มอบเงินช่วยเหลือด.ญ.ธัญสมร สุคำ รร.บ้านห้วยกาน

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบกำลังใจและเงินจากกองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบสภาวะยากลำบาก ให้กับด.ญ.ธัญสมร สุคำ นักเรียนชั้นป.1 โรงเรียนบ้านห้วยกาน อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากเหตุอัคคีภัย ทำให้บ้านได้รับความเสียหายทั้งหลัง และสำหรับผู้จิ… อ่านต่อ…

Read more

ห้วยต้มเกมส์ 2561

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน “ห้วยต้มเกมส์” ประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกกำลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการ เป็นวิถีชีวิต เพื่อสุขภาวะที่ยั่งยืน พร้อมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนมีระเบียบ มีวินัย มีน้ำใจนักกีฬา และห่างไกลยาเสพติด เมื… อ่านต่อ…

Read more
Page 42 of 93« First...102030...4041424344...5060708090...Last »