พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการเรียนรวม ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษเรียนรวม ประจำปี 2561 เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้และนักเรียนพิการทุกประเภทในรูปแบบที่เหมาะสมและได้รับส… อ่านต่อ…

Read more

คัดเลือกครูดี ศรีสพฐ.

นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการคัดเลือก”ครูดี ศรีสพฐ.” เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 จัดทำสารคดียกย่องเชิดชูเกียรติ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2

Read more

เยี่ยมร.ร.บ้านล้องเครือกวาวและร.ร.บ้านสันปูเลย

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านล้องเครือกวาว อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน เพื่อติดตามการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ความปลอดภัยในสถานศึกษา และการอ่านออกเขียนได้ พร้อมกันนี้ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านสันปูเลย อ.บ้านโฮ… อ่านต่อ…

Read more

Conference ชี้แจงการบริหารงบประมาณปลายปีงบประมาณ 2561

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมคณะร่วมการประชุมทางไกล(Conference) ชี้แจงการบริหารงบประมาณปลายปีงบประมาณ 2561 โดยมีนพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมและมอบนโยบายแนวทางการดำเนินการให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สนับสนุนให้สถานศึกษาใช้เ… อ่านต่อ…

Read more

ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการร.ร.ขนาดเล็ก(ร.ร.บ้านสันกลางเหนือ)

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยบริหารโรงเรียนและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จำนวน 84 คน ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อนำมาพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการของโรงเรียนตนเอง ให้มีความเหมาะสม และมี… อ่านต่อ…

Read more

เสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอ กระบวนการหรือวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข เป็นประธานดำเนินการประชุมสัมมนา เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ตามภารกิจหลัก 4 ด้าน โดยการเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอ กระบวนการหรือวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ สามารถเป็นแบบอย่างได้ ( Best Practies ) เพื่อให้โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดจำนวน 54 โรงเรีย… อ่านต่อ…

Read more

พุธเช้าข่าวสพฐ.(15 ส.ค.61)

ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข พร้อมด้วยทีมบริหารสพป.ลำพูน เขต 2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2

Read more
Page 1 of 3912345...102030...Last »