จัดสรรอัตรากำลังผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563

นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อจัดสรรอัตรากำลังผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 จำนวน 38 อัตรา ให้กับโรงเรียนในสังกัด ตามเกณฑ์และอัตราส่วนจำนวนนักเรียนพิการต่อพี่เลี้ยงเด็กพิการ เพื่อให้เกิดความคล่องตัว มีประส… อ่านต่อ…

Read more

รับการตรวจเยี่ยมจากผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมคณะ เข้ารับการตรวจเยี่ยมส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดลำพูน จากนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เพื่อรายงานผลการขับเคลื่อนการศึกษา ภารกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์การดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 เพื่อยก… อ่านต่อ…

Read more

สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำคุณภาพครูสู่ศตวรรษที่ 21

นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำคุณภาพครูสู่ศตวรรษที่ 21 ซึ่งได้นำโรงเรียนในสังกัดที่ดำเนินการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยที่ประสบผลสำเร็จ จำนวน 5 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนรบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ โรงเรียนสามัคคีศรีว… อ่านต่อ…

Read more

พุธเช้าข่าวสพฐ. (13 พฤศจิกายน 2562)

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยทีมบริหารฯและศึกษานิเทศก์ในสังกัด ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 45/2562 โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชุมผ่านระบบ VDO Conference เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับทราบแนวทางการดำเนินงานกา… อ่านต่อ…

Read more

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านป่าจี้ บ้านดงสักงาม บ้านสันป่าสัก บ้านวังมน และชุมชนบ้านแม่ตืน

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านป่าจี้ โรงเรียนบ้านดงสักงาม โรงเรียนบ้านสันป่าสัก โรงเรียนบ้านวังมน และโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน อ.ลี้ จ.ลำพูน เพื่อเยี่ยมชั้นเรียนทุกห้อง และติดตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การจัดการเรียนการสอน การอ่านออก เขียนได้ … อ่านต่อ…

Read more

ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ

นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมรองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ประธานเครือข่ายสถานศึกษาและเลขานุการศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ โดยได้ชี้แจงการดำเนินงานโครงการพัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ร… อ่านต่อ…

Read more

ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 (สอบคัดเลือกรอบที่ 1)

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 (สอบคัดเลือกรอบที่ 1) ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ ศูนย์สอบโรงเรียนบ้านห้วยกาน อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพ… อ่านต่อ…

Read more
Page 1 of 10212345...1020304050...Last »