ปฐมนิเทศและให้โอวาทกับ บุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ปฐมนิเทศและให้โอวาทกับ บุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 จำนวน 6 ราย ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 1.นางสาวณัฐธิดา อิ่นน้อง บรรจุแต่งตั… อ่านต่อ…

Read more

ปฐมนิเทศและให้โอวาทกับ บุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2561

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ปฐมนิเทศและให้โอวาทกับ บุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2561 จำนวน 9 ราย และได้มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอย้ายตามผลการสอบแข่งขัน จำนวน 1 ราย รวมทั้งหมดจำ… อ่านต่อ…

Read more

วันมหาธีรราชเจ้า เครือข่ายสถานศึกษาเวียงหนองล่อง

นายวสันต์ อินทร์กลั่น รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานในพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ ของพระปรเมนทรมหาวชิรวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์ท่าน โดยมีผู้เข้าร่วมพิธี จำนวน 270 คน ณ สนามโรงเรียนบ้านต้นผึ้ง อ.เวียงหน… อ่านต่อ…

Read more

กิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ เครือข่ายสถานศึกษาเวียงกานต์

นายชาลี ตังเยาว์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานชุมนุมรอบกองไฟเครือข่ายสถานศึกษาเวียงกานต์ ในกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารี ได้มีโอกาสออกมาแสดงรอบกองไฟ และเป็นการส่งเสริมความสามัคคี รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ณ ค่ายลูกเสือเหนือเกล้า อ.สันกำแพง จ.เชียง… อ่านต่อ…

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

สพป.ลำพูน เขต 2 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ภายใต้ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลในการจัดซื้อ จัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของค… อ่านต่อ…

Read more

บำรุง รักษา ต้นไม้

นายวสันต์ อินทร์กลั่น รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ ดายหญ้า พรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช โรค แมลง ตัดแต่งกิ่งไม้ ปลูกซ่อมต้นไม้ รดน้ำต้นไม้ ในบริเวณสพป.ลำพูน เขต 2 เพื่อสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้เกิดความรักและความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาต… อ่านต่อ…

Read more

ม่วงสามปีเกมส์ 60

นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 รักษาราชการแทนผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา ประจำปี 2560 “ม่วงสามปีเกมส์” เพื่อให้นักเรียนได้ออกกำลังกาย มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ,รู้จักการทำงานเป็นทีมและเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ มีการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี มีน้… อ่านต่อ…

Read more
Page 1 of 612345...Last »