logo_obec
รายละเอียด ดาวน์โหลด
การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๑ (๑ เม.ย. ๒๕๖๑)
  1 files      172 downloads
Download
งบทดลองเดือนมีนาคม 2561
  1 files      17 downloads
Download
การเลื่อนขั้นเงินเดือนลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561)
  1 files      123 downloads
Download
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ผู้อำนวยการกลุ่ม) ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
  1 files      36 downloads
Download
ประกาศจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  1 files      10 downloads
Download
มาตรการป้องกันของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
  1 files      14 downloads
Download
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดลำพูนเปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็น ศูนย์ขยายพันธ์ุพืชที่ 8 จ.ลำพูน
  1 files      2 downloads
Download
ประกาศรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา38ค.(2) ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
  1 files      39 downloads
Download
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา(ผู้อำนวยการกลุ่ม) ระดับชำนาญการพิเศษ และตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ
  1 files      30 downloads
Download
ขอเชิญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับชมการแสดงดนตรี ดุริยางค์ทหารเรือ ในวันพุธ ที่ 21 มี.ค.61 ตั้งแต่เวลา 18.00น. เป็นต้นไป
  1 files      1 download
Download
งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2561
  1 files      3 downloads
Download
รับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) เข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ผู้อำนวยการกลุ่ม) ระดับชำนาญการพิเศษ และตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ
  1 files      33 downloads
Download
ประกาศรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค(2)ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
  1 files      109 downloads
Download
งบทดลองเดือนมกราคม 2561
  1 files      9 downloads
Download
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561
  1 files      27 downloads
Download
โรงเรียนบ้านโฮ่งศีลาภรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งครูปฏิบัติการสอน ระหว่างวันที่ 12-16 กุมภาพันธ์ 2561
  1 files      118 downloads
Download
สพป.ลำพุน เขต 2 ประกาศรายชื่อครูที่เกษียณอายุราชการผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  1 files      77 downloads
Download
สพป.ลำพูน เขต 2 ประกาศรายชื่อครูที่เกษียณอายุราชการผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
  1 files      55 downloads
Download
รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2561
  1 files      5 downloads
Download
ประชาสัมพันธ์อัตราว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (ต่างเขตพื้นที่)
  1 files      215 downloads
Download
ประชาสัมพันธ์อัตราว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สพป.ลำพูน เขต 2
  1 files      192 downloads
Download
ประชาสัมพันธ์โครงการช้างเผือก รุ่น 10
  1 files      21 downloads
Download
ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ส.ส.ท.-ส.พ.ฐ. ยุวชน ครั้งที่ 18
  1 files      2 downloads
Download
รายงานการประชุมครั้งที่ 6/2560
  1 files      21 downloads
Download
งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
  1 files      3 downloads
Download
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์สพป.ลำพูน เขต ๒ ใหม่
  1 files      48 downloads
Download
งบทดลองประจำเดือนตุุลาคม2560
  1 files      4 downloads
Download
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2560
  1 files      13 downloads
Download
การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐)
  1 files      40 downloads
Download
เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  1 files      22 downloads
Download
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี พ.ศ. 2562
  1 files      28 downloads
Download

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ดาวน์โหลดเอกสาร

logo_obec

RSS ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากกรมบัญชีกลาง

  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง