อำนาจหน้าที่

กลุ่มกฎหมายและคดีมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
(1) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย
(2) ดำเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
(3) ดำเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย
(4) ดำเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์
(5) ดำเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์
(6) ดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
(7) ดำเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอื่นๆของรัฐ
(8) ดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(9) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทำข้อมูลและติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนางานกฎหมายและ
งานคดีของรัฐ
(10) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย