[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
    

  

โรงเรียนขนาดเล็ก
เรื่อง : แม่แนตหรรษาภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประเภท : การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ

โรงเรียนบ้านแม่แนตส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องราวที่เกี่ยวกับท้องถิ่นของตนเอง  เห็นคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรม  ช่วยอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาอันสูงค่าของบรรพบุรุษไว้ให้ต่อเนื่องยาวนาน  ดังนั้นการเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงเป็นการักษาวัฒนธรรมของท้องถิ่นมิให้สูญสลายไป กิจกรรมที่ดำเนินการเป็นกิจกรรมต่อเนื่อง จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง โดยมีวิทยากรท้องถิ่นด้านการแสดงมาช่วยสอนการแสดงพื้นบ้าน เช่น เต้นแม้ว ฟ้อนเล็บ  ฟ้อนเจิง  ตีกลองสะบัดชัย  ทั้งนี้เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนรักและหวงแหนวัฒนธรรมพื้นบ้านของตนเอง  ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้นักเรียนได้นำเสนอการแสดงสู่สาธารณชน ทั้งงานของโรงเรียน การประเพณีตามหัววัด ของหมู่บ้านแม่แนต และวัดใกล้เคียง ทั้งนี้เป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนรักและสืบสานการแสดงพื้นบ้านได้อย่างดี


ผู้เขียน : แม่แนต โรงเรียน
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านแม่แนต
จันทร์ ที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ.2553
เข้าชม : 16389


โรงเรียนขนาดเล็ก 5 อันดับล่าสุด

      best ระดับปฐะมวัย 2555 แก้ไขเพิ่มเติม 17 / ต.ค. / 2555
      โครงการห้องสมุดสุดหรรษา ขุมพลังสร้างสรรค์การเรียนรู้ 18 / มี.ค. / 2553
      การสร้างระเบียบวินัยนักเรียนโดยใช้กระบวนการลูกเสือ 16 / มี.ค. / 2553
      โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 16 / มี.ค. / 2553
      โครงการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติเพื่อเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส 15 / มี.ค. / 2553


    
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต2
165 ม.6 ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
053-591353,053-591339