[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
    

  

อำนวยการ
เรื่อง : รายงานผลการประเมินการจัดงานวันครู ประจำปี พ.ศ.2554
ประเภท : สรุปย่อสาระสำคัญ

 

รายงานผลตามแบบการประเมินการจัดงานวันครู ประจำปี พ.ศ.2554
************************
                     ด้วยตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ร่วมกับ สมาคมวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 4 อำเภอ ดำเนินการจัดกิจกรรมงานวันครู โดยใช้ชื่องานว่า  “วันทาคารวะคุรุสัมพันธ์               4 อำเภอ ประจำปี 2554”  เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2554  ณ หอประชุมอินทนิล โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง               
                   บัดนี้ การดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว   จึงรายงานผลการดำเนินการดังต่อไปนี้
1.   จำนวนผู้มาร่วมงาน

ที่
ผู้มาร่วมงาน
จำนวน (คน)
หมายเหตุ
1.
 
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
ประธานในพิธี /ผู้มีเกียรติ/ ข้าราชการบำนาญ
(ผวจ. นายอำเภอ สส.  สวป. ข้าราชการบำนาญ)
ข้าราชการ - ลูกจ้าง ใน สพป.ลพ.2
ร.ร.สังกัด สพม.35
ร.ร.สังกัด เอกชน
เครือข่ายสถานศึกษาทุ่งหัวช้าง
เครือข่ายสถานศึกษารัตนมิตร
เครือข่ายสถานศึกษาเวียงกานท์
เครือข่ายสถานศึกษาเวียงหนองล่อง
เครือข่ายสถานศึกษาเวียงจามรี
เครือข่ายสถานศึกษาศรีเวียงชัย
เครือข่ายสถานศึกษาแม่ตืนศรีวิชัย
กศน.
ร.ร.สังกัด อบจ.
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ร.ร.พระปริยัติธรรม
40
 
74
137
206
147
78
93
93
129
106
104
8
4
4
2
 
 
ตรวจสอบจากลายมือชื่อ
 
รวม
1,225
 

 
                2. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรม จำนวน 73,103 บาท ( ขอดูรายละเอียดได้ที่กลุ่มอำนวยการ)
 
3.  สรุปผลการประเมินการจัดงานวันครู ประจำปี 2554 ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
                      3.1 ได้นำแบบประเมินการจัดงานวันครู ประจำปี 2554 ที่ออกแบบโดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา แจกให้ผู้ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันครู ประจำปี 2554   เป็นผู้กรอกแบบสอบถาม 
 
 
 
 
                     3.2 ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 493   ฉบับ คณะผู้ดำเนินการ ได้ประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย () และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D ) ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป แล้วนำค่าเฉลี่ยแปลความหมาย ดังนี้
                                1.0 – 1.50  ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด
                                1.51-2.50    ระดับความพึงพอใจน้อย
                                2.51 – 3.50 ระดับความพึงพอใจปานกลาง
                                3.51 – 4.50 ระดับความพึงพอใจมาก
                                4.51 – 5.00 ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
 ปรากฏผลและการแปลค่า ตามตารางดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
                1.1 เพศ

เพศ
จำนวน
ร้อยละ
ชาย
142
28.8
หญิง
348
70.6

จากตารางข้างต้น ผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นเพศหญิง(ร้อยละ 70.6) มากกว่าเพศชาย (ร้อยละ 28.8)
 
1.2    อายุ

ช่วงอายุ
จำนวน
ร้อยละ
20 – 39 ปี
56
11.4
40 – 49 ปี
435
88.2
50 – 60 ปี
2
0.4

                จากตารางข้างต้น ผู้ตอบแบบสอบถาม มีระดับช่วงอายุมากที่สุด คือระหว่าง 40 – 49 ปี(ร้อยละ 88.2 ) 
รองลงมา คือระดับช่วงอายุ 20 – 39 ปี(20-39 ปี ) และน้อยที่สุด ระดับช่วงอายุ 50-60 ปี   (ร้อยละ 0.4)
 
1.3    ตำแหน่ง

ตำแหน่ง
จำนวน
ร้อยละ
ครู
405
82.2
ผู้บริหารการศึกษา
3
0.6
ผู้บริหารสถานศึกษา
64
13
ศึกษานิเทศก์
5
1.0
อื่น ๆ
16
3.2

                จากตารางข้างต้น ผู้ตอบแบบสอบถาม ดำรงตำแหน่งครูมากที่สุด(ร้อยละ 81.9) รองลงมาคือ ผู้บริหารสถานศึกษา (ร้อยละ 12.8) และน้อยที่สุด ได้แก่ ผู้บริหารการศึกษา (ร้อยละ 0.6)
 
 
 
ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจ ต่อการจัดงานวันครู ณ สถานที่ เข้าร่วมกิจกรรม

ที่
หัวข้อ
 
    S.D
การแปลผล
1
ความเหมาะสมของสถานที่จัดงาน
3.69
.95
มาก
2
สถานที่จัดงานมีความสะดวกในการเดินทางเข้างาน
3.74
.96
มาก
3
พิธีทางศาสนา/พิธีสงฆ์
4.17
.69
มาก
4
พิธีน้อมเกล้าถวายพระราชสมัญญาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน”
4.19
.70
มาก
5
พิธีสวดคำฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ทำนองสรภัญญะ
4.19
.67
มาก
6
พิธีบูชาบูรพาจารย์รำลึกถึงพระคุณครู และการปฏิญาณตน
4.18
.67
มาก
7
พิธีอ่านสารประธานกรรมการคุรุสภา
3.94
.81
มาก
8
พิธีมอบรางวัลหรือประกาศนียบัตร
3.74
.87
มาก
9
กิจกรรมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน”
4.17
.70
มาก
10
ภาพรวม ความพึงพอใจต่อการจัดงานวันครูในครั้งนี้
3.59
1.04
มาก

                จากตารางข้างต้น ความพึงพอใจต่อการจัดงานวันครู ณ สถานที่เข้าร่วมกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก ทุกข้อ โดยข้อที่ระดับความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดได้แก่ พิธีน้อมเกล้าถวายพระราชสมัญญาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน”(= 4.19) และ พิธีสวดคำฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ทำนองสรภัญญะ (= 4.19)   รองลงมา พิธีบูชาบูรพาจารย์รำลึกถึงพระคุณครู และการปฏิญาณตน (= 4.18)   พิธีทางศาสนา/พิธีสงฆ์ (= 4.17)   กิจกรรมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” (= 4.17)   ตามลำดับ
 
ส่วนที่ 4   การจัดกิจกรรมในงานวันครูปีนี้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดงานในระดับใด

ที่
หัวข้อ
 
    S.D
การแปลผล
1
 กิจกรรมที่จัด กระตุ้นให้ท่านสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีต่อปวงชนชาวไทย และการปฏิญาณตนในการทำความดีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสืบไป
4.09
0.77
มาก
2
 กิจกรรมที่จัด ทำให้ท่านระลึกถึงพระคุณครูโดยการกลับไปเยี่ยมครูอาจารย์ของท่านที่โรงเรียน หรือที่พัก โทรศัพท์ ส่งการ์ด ส่งจดหมาย ส่ง E-mail หรือส่งข้อความคารวะ/อวยพรครู
3.70
0.85
มาก
3
กิจกรรมที่จัด ทำให้สังคมรับรู้ถึงบทบาทและความสำคัญของครูว่าเป็นผู้มีคุณค่า สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
3.95
0.77
มาก

 

ที่
หัวข้อ
 
    S.D
การแปลผล
4
กิจกรรมที่จัด ทำให้ทราบวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง “กองทุนครูของแผ่นดิน” และให้การสนับสนุน
3.87
0.80
มาก
5
กิจกรรมที่จัด สนับสนุนให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนกับผู้ประกอบวิชาชีพ
3.68
0.81
มาก
6
กิจกรรมที่จัด กระตุ้นให้คนไทยแสดงออกถึงความเคารพ การกตัญญูรู้คุณ และตอบแทนคุณต่อครูอาจารย์ ตามความเหมาะสม
3.94
0.74
มาก
7
กิจกรรมที่จัด ทำให้ท่านเห็นความสำคัญของวิชาชีพทางการศึกษา และตั้งใจเข้าร่วมกิจกรรมจัดงานวันครู
4.02
0.77
มาก

 
จากตารางข้างต้น โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากทุกข้อ   โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดได้แก่ กิจกรรมที่จัด กระตุ้นให้ท่านสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีต่อปวงชนชาวไทย และการปฏิญาณตนในการทำความดีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสืบไป  (= 4.09) รองลงมา กิจกรรมที่จัด ทำให้ท่านเห็นความสำคัญของวิชาชีพทางการศึกษา และตั้งใจเข้าร่วมกิจกรรมจัดงานวันครู (= 4.02)  กิจกรรมที่จัด  ทำให้สังคมรับรู้ถึงบทบาทและความสำคัญของครูว่าเป็นผู้มีคุณค่า สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ (= 3.95) กิจกรรมที่จัด กระตุ้นให้คนไทยแสดงออกถึงความเคารพ การกตัญญูรู้คุณ และตอบแทนคุณต่อครูอาจารย์ ตามความเหมาะสม (= 3.94) ตามลำดับ
 
               รุ่งทิพย์ ทาวดี
                                                  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
                                                                  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ผู้เขียน : รุ่งทิพย์ ทาวดี
หน่วยงาน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
พฤหัสบดี ที่ 27 เดือน มกราคม พ.ศ.2554
เข้าชม : 17675


อำนวยการ 5 อันดับล่าสุด

      ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ(KRS+ARS)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีค่าสูงเป็นลำดับที่ 7 ของประเทศ(4.61845) 13 / มิ.ย. / 2556
      ความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการของ สพป.ลำูพูน เขต 2 8 / พ.ย. / 2555
      ผลการสำรวจความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กร ของ สพป.ลำพูน เขต 2 8 / พ.ย. / 2555
      รายงานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจการรับบริการข้อมูลข่าวสารทางราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 22 / ต.ค. / 2555
      การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ กรณี “ป่าจี้โมเดล - ท่วมได้แต่ไม่เสียหาย” 19 / ต.ค. / 2555


    
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต2
165 ม.6 ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
053-591353,053-591339