[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
    

  

ส่งเสริมการจัดการศึกษา
เรื่อง : สื่อสร้างสรรค์เด็ก LD
ประเภท : สรุปย่อสาระสำคัญ

 

ชื่องานวิจัย                          พัฒนาทักษะการอ่านคำศัพท์พื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สำหรับนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)
ผู้วิจัย                                     นางสาวปิยธันว์ เบญจเทพรัศมี
 
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาทักษะการอ่านคำศัพท์พื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สำหรับนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง ด้วย บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง และโรงเรียนบ้านศรีเตี้ย และนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง จำนวน 50 คน และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองเพื่อแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องในการอ่าน เด็กชายเก่ง (นามสมมุติ) นักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง จำนวน 1 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(Individualized Education Program : IEP) และแผนการจัดการเรียนรู้ (Individual Implementation Plan : IIP) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การอ่านคำศัพท์พื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 3 หน่วย แบ่งเป็นหน่วยละ 10 คำ รวมทั้งสิ้น 30 คำ แบบทดสอบการอ่านคำศัพท์พื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังเรียนโดยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบบันทึกความก้าวหน้าด้านการอ่าน แบบทดสอบระหว่างเรียน แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ของผู้เชี่ยวชาญ
                   สรุปผลการวิจัย
                   การพัฒนาทักษะการอ่านคำศัพท์พื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สำหรับนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2551โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) มีประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพที่กำหนด 82.11 / 86.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด จึงถือได้ว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนี้มีคุณภาพสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาการอ่านคำศัพท์พื้นฐานระกับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ของนักเรียนได้
                   และเมื่อนำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาแก้ไขปัญหาด้านการอ่านของเด็กชายเก่ง (นามสมมติ) พบว่า เด็กชายเก่ง มีการพัฒนาการด้านการอ่านเป็นคำโดยไม่สะกดและผันวรรณยุกต์ ดีขึ้นจากก่อนได้รับการฝึก มากถึงร้อยละ 83.33


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง
พุธ ที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2553
เข้าชม : 17645


ส่งเสริมการจัดการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม มีความสำนึกในความเป็นชาติไทย ของ สพป.ลำพูน เขต 2 14 / มิ.ย. / 2556
      การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติด 12 / มิ.ย. / 2556
      การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติด 11 / มิ.ย. / 2556
      กิจกรรมพัฒนาชีวิตเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา 11 / มิ.ย. / 2556
      Jubjub 1 / พ.ค. / 2556


    
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต2
165 ม.6 ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
053-591353,053-591339