[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
    

  

นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
เรื่อง : การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอน
ประเภท : สรุปย่อสาระสำคัญ

    ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอน สรุปสาระสำคัญของการเข้าร่วมการอบรม ฯ ดังนี้
 บรรยายพิเศษ ปัจจัย 4 ด้านของเทคโนโลยีที่ต้องเตรียมการเพื่อนำไปสู่การเรียนการสอนในโรงเรียน
1. ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ
2. การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์
3. การพัฒนาครูและบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการอสน
4. การพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
สำหรับ สพท. ที่ได้รับจัดสรรเครื่อง ESAO 1 เครื่องคอมพิวเตอร์และ Data Server และ
Application server ซึ่งเครื่อง ESAO 1 จะใช้ประโยชน์ ดังนี้
1. บริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศของ สพท.
2. เก็บข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน โรงเรียน ที่เกี่ยวข้องกับงาน สพท.ไว้เป็นระบบ
3. เก็บสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้โรงเรียนนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้
 หลักการและเทคนิคการนำสื่อไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ ”วิทยากร โดย ผศ.ดร.สุภาณี เส็งศรี มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นการการบูรณาการใช้ ICT ในโรงเรียน มี 4 ลักษณะ คือ
1. ICT เป็นสาระการเรียนรู้
2. ICT เป็นสื่อการเรียนรู้ เช่น e-book CAI ฯลฯ เป็นต้น
3. ICT เป็นเครื่องมือส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน เช่น การให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยการดำเนินกิจกรรมอาศัย ICT
4. ICT เป็นสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ เช่น การเรียนออนไลน์ หรือ e-learning

 แนวทางการนำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ                                                              วิทยากรโดย รศ.ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง        ผอ.สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1. การเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีใหม่ Conectivism 2010 เป็นทฤษฎี ที่จะใช้ใน Socail Network
เปลี่ยนไปตามยุคและสมัยของผู้เรียน ศึกษานิเทศก์ต้องติดตามการใช้สื่อเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนของครู เด็กปรับวิธีเรียน ครูเปลี่ยนวิธีสอน เพื่อให้การศึกษาเป็นไปตามยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
2. มีการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ขึ้น การสร้าง Socail Network ของครูผู้สอน
3. มีการนำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไปใช้อย่างหลากหลายรูปแบบ ครูต้องเลือกให้เหมาะสมกับบริบท
ของโรงเรียนและผู้เรียน
4. การบูรณาการ ICT ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ เช่น การสืบเสาะ
สืบค้น การติดต่อสื่อสาร การสร้างชิ้นงาน การนำเสนอผลงานและการเผยแพร่ผลงาน เป็นต้น
ตัวอย่างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบต่าง ๆ
- Presentation Media เช่น Power Point
- WBI
- Interactive Storybook
- e - Learning
- Learning Objects
- Streaming Media
- E – Book
- M – Learning and U – Learning
- Gom – Based Learning
- Web Quest
การจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิทยากรโดย รศ.ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง
1. การออกแบบจัดทำสื่อ มีขั้นตอน 4 ขั้นตอน คือ
1.1 การวิเคราะห์จุดประสงค์ / เนื้อหา / ผู้เรียน
1.2 การออกแบบ ให้เข้ากับวัยของผู้เรียน
1.3 การนำไปสอน
1.4 ประเมินผล
2. การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้
ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวชี้วัด และออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนหลาย ๆ รูปแบบ
3. การวัดและประเมินผล ต้องวัดและประเมินผลหลากหลายรูปแบบ เช่น การสังเกต
การสอบถาม และต้องมีเกณฑ์การวัดและประเมิน แบบ Rubric เป็นต้น
 


ผู้เขียน : จิราพร ไกรพล
หน่วยงาน : สพป.ลำพูน เขต 2
พฤหัสบดี ที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2553
เข้าชม : 19633


นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานผลการพัฒนาครูปฐมวัยด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบกัลยาณมิตรนิเทศ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 31 / มี.ค. / 2558
      รายงานการนิเทศ ติดตามผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบ PIDRE 31 / ต.ค. / 2557
      รายงานผลการพัฒนาครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในการจัดการเรียนรู้ด้านบูรณาการใช้แท็บเล็ต (Tablet) เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 โดยใช้กระบวนการนิเทศเชิงระบบ 31 / ต.ค. / 2557
      ผลการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนใช้กระบวนการวิจัยในการเรียนรู้ 14 / ก.ย. / 2557
      ตัวอย่างเอกสารสำหรับวิทยฐานะครูชำนาญการ คศ.2 27 / เม.ย. / 2554


    
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต2
165 ม.6 ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
053-591353,053-591339