[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
    

-ขุมความรู้     
เพิ่มเรื่องใหม่
  

โรงเรียนขนาดเล็ก
17 / ต.ค. / 2555
best ระดับปฐะมวัย 2555 แก้ไขเพิ่มเติม
กิจกรรมการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ด้วยวิธีการสำรวจแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ
โรงเรียนขนาดเล็ก
18 / มี.ค. / 2553
โครงการห้องสมุดสุดหรรษา ขุมพลังสร้างสรรค์การเรียนรู้
ส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู้ผู้เรียน
โรงเรียนขนาดเล็ก
16 / มี.ค. / 2553
การสร้างระเบียบวินัยนักเรียนโดยใช้กระบวนการลูกเสือ
ร.ร.บ้านหนองหลักจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือสามัญ ลูกเสือสำรองทุกวันพุธ
โรงเรียนขนาดเล็ก
16 / มี.ค. / 2553
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
โรงเรียนเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่กรุงเทพฯชลบุรี
โรงเรียนขนาดเล็ก
15 / มี.ค. / 2553
โครงการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติเพื่อเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส
โครงการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติเพื่อเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส
โรงเรียนขนาดเล็ก
15 / มี.ค. / 2553
คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
โรงเรียนบ้านไร่ได้รับมอบคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาจำนวน 10 เครื่อง จาก คุณสมพงษ์ อัฌชานุเคราะห์ รองนายสนามมวยช่อง 7 สี
โรงเรียนขนาดเล็ก
15 / มี.ค. / 2553
แม่แนตหรรษาภูมิปัญญาท้องถิ่น
โรงเรียนบ้านแม่แนตได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการแสดงพื้นบ้านให้แก่นักเรียน โดยมีวิทยากรท้องถิ่นมาให้ความรู้ เช่น การฟ้อนเจิง เต้นแม้ว ฟ้อนเล็บ ฟ้อนหริภุญชัย เป็นต้น
โรงเรียนขนาดเล็ก
12 / มี.ค. / 2553
การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยแทง
ประเพณียี่เป็งเป็นประเพณีของชาวไทยล้านนา ที่ถือปฏิบัติกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ โรงเรียนบ้านห้วยแทง ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยมีการนำแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเรียนการสอน โดยได้จัดกิจกรรม ดังนี้
โรงเรียนขนาดเล็ก
9 / มี.ค. / 2553
การสร้างภาพปะติดจากวัสดุธรรมชาติ
การสร้างภาพปะติดจากวัสดุธรรมชาติ
โรงเรียนขนาดเล็ก
9 / มี.ค. / 2553
การสร้างภาพปะติดจากวัสดุธรรมชาติ
การสร้างภาพปะติดจากวัสดุธรรมชาติ
โรงเรียนขนาดเล็ก
8 / มี.ค. / 2553
กินอยู่พอประมาณ สานกายใจ ให้เกิดสุข
การพอกิน พออยู่ พอใช้ ทำให้กายใจเกิดสุข
โรงเรียนขนาดเล็ก
8 / มี.ค. / 2553
ออมวันละนิด
กิจกรรมออมทรัพย์ในโรงเรียน โรงเรียนบ้านห้วยบง
โรงเรียนขนาดเล็ก
5 / มี.ค. / 2553
การพัฒนากระบวนการคิดโดยใช้แบบฝึก
กระบวนการคิดเป็นทักษะสำคัญที่นักเรียนควรฝึกในเรื่องการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดมีวิจารณญาน ไตร่ตรอง คิดสร้างสรรค์ และคิดวิสัยทัศน์
โรงเรียนขนาดเล็ก
5 / มี.ค. / 2553
การเขียนลายไทย
นักเรียนศูนย์เรียนรวมโรงเรียนวัดร้องธาร ได้สืบทอดภูมิปัญญาไทยโดยการเขียนลายไทยในรูปแบบจากจินตนาการ
โรงเรียนขนาดเล็ก
5 / มี.ค. / 2553
ฝึกทักษะกระบวนการคิดโดยโครงงาน
โรงเรียนบ้านดงสักงามฝึกให้นักเรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และแก้ปัญหาโดยการใช้วิธีการสอนโดยโครงงาน ตั้งแต่ระดับชั้น ป.3-ป.6
โรงเรียนขนาดเล็ก
5 / มี.ค. / 2553
หนึ่งวันหนึ่งคำหนึ่งประโยค
การพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่านการเขียนภาษาไทย
โรงเรียนขนาดเล็ก
4 / มี.ค. / 2553
สืบสาน การฟ้อนเจิง
การฟ้อนเจิง เป็นศิลปะที่แสดงออกถึงความแข็งแกร่ง และคล่องแคล่วว่องไว ใช้เป็นศิลปะป้องกันตัว
โรงเรียนขนาดเล็ก
2 / มี.ค. / 2553
การจัดการความรู้ KM
การจัดการความรู้ KM ในสถานศึกษา

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>

    
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต2
165 ม.6 ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
053-591353,053-591339