[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
    

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
การตรวจ นิเทศ และติดตามเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2553

พฤหัสบดี ที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554


 

ชื่อผลงาน     การตรวจ นิเทศ และติดตามเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2553      

                 โรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

เอกชนมีบทบาทในการจัดการศึกษาของประเทศไทยมาโดยตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่

รัฐไม่สามารถจัดได้หรือจัดได้ไม่เพียงพอ อันเนื่องมาจากข้อจำกัดของรัฐในด้านทรัพยากรทั้งงบประมาณและบุคลากร รัฐจึงเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามากขึ้น ดังจะเห็นได้จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 81 บัญญัติว่า บุคคล ย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปี ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  การจัดการศึกษาอบรมของรัฐ ต้องคำนึงถึงการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน นอกจากนี้ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 60(1) กำหนดว่าให้รัฐจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเป็นค่าใช้จ่ายรายบุคคลที่เหมาะสมแก่ผู้เรียนการศึกษาภาคบังคับ และการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดโดยรัฐและเอกชนให้เท่าเทียมกัน

                   รัฐบาลได้มีการพัฒนาระบบการศึกษามาอย่างต่อเนื่องในส่วนของการศึกษาภาคเอกชน รัฐได้ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาภาคเอกชน ด้วยการอุดหนุนด้านวิชาการ ด้านสื่อ อุปกรณ์ ด้านบุคลากร และด้านการเงิน โดยเฉพาะการอุดหนุนด้านการเงินแก่โรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษา ประเภทสามัญศึกษา ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ และสายอาชีพ รวมทั้งโรงเรียนเอกชนการกุศล ซึ่งได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ตลอดมา จนกระทั่งเมื่อวันที่  7  เมษายน  2547  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายบุคคลการศึกษาขั้นพื้นฐาน 14 ปี แก่นักเรียนนักศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา   (อนุบาล

2 ปี) ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ และสายอาชีพทุกคนอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีการศึกษา  2547  ตามอัตราที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ โดยสถานศึกษาเอกชนที่รับการอุดหนุน สามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในอัตราที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด  สำหรับสถานศึกษาที่ไม่ขอรับการอุดหนุน  ให้พิจารณาเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้เรียนได้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม  ทั้งนี้    กระทรวงศึกษาธิการได้วางระเบียบ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และประกาศของสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นแนวทางในการจัดสรรและควบคุมการใช้จ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายบุคคลนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

                   กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ในฐานะหน่วยงานของรัฐ ที่ทำหน้าที่ในการดำเนินการให้การอุดหนุนและจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนเอกชน ที่มีสิทธิรับการอุดหนุนให้ตรงตามวัตถุประสงค์ จึงมีแนวคิดในการตรวจ นิเทศ และติดตามเงินอุดหนุนรายบุคคล เพื่อนำผลการตรวจ นิเทศ และติดตาม ไปใช้ในการปรับปรุงแนวทางการอุดหนุนให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น

วัตถุประสงค์

1.      เพื่อรายงานผลการตรวจ นิเทศ และติดตามเงินอุดหนุนรายบุคคล

2.      เพื่อให้การใช้จ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามระเบียบที่

เกี่ยวข้อง

 

ประโยชน์ของผลงาน

1.      กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

     มีรายงานผลการตรวจนิเทศ และติดตามเงินอุดหนุน ไว้เป็นแนวทางการดำเนินงานเพื่อ

     พัฒนาการอุดหนุน

2.      กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 มีรายงานประจำปี เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน

3.      โรงเรียนปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ในเรื่องกฎ ระเบียบ ที่ทางราชการกำหนด

ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน

                   โรงเรียนที่จะทำการการตรวจ นิเทศ และติดตามเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2553 เป็นโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 จำนวน 6 โรงเรียน ดังนี้

1.      โรงเรียนจิรพิทยา

2.      โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา

3.      โรงเรียนอนุบาลอรุณรัตน์

4.      โรงเรียนอนุบาลลี้

5.      โรงเรียนอัยยสิริ

6.      โรงเรียนอนุบาลสุทธิวงศ์ศึกษา

           เครื่องมือที่ใช้ในการรายงาน

                   ใช้แบบตรวจและติดตามการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ประจำปีการศึกษา  2553 ของสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  มาใช้ในการเก็บข้อมูล

           รายละเอียดของเครื่องมือ

                   ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน

                   ตอนที่ 2 ข้อมูลเงินอุดหนุนการศึกษาเอกชน

                   ตอนที่ 3 เอกสารที่ต้องจัดทำตามกฎหมาย

                   ตอนที่ 4 ความพึงพอใจต่อกระบวนการให้การอุดหนุน

                   ตอนที่ 5 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการให้การอุดหนุน

            วิธีการตรวจ นิเทศ และติดตาม

1.       ศึกษาข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ   ประกาศของสำนักบริหารงาน

      คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ตลอดจนคำสั่ง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข

      ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.        สอบถามและสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา ครู/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในสถานศึกษา

3.        ตรวจเอกสารที่ต้องจัดทำตามกฎหมาย

4.        ให้ข้อเสนอแนะแก่สถานศึกษาที่จัดทำเอกสารตามข้อ 3 ไม่ถูกต้อง

 

              ระยะเวลาการตรวจสอบ

                             ระหว่างเดือนกรกฏาคม  2554  ถึงเดือนสิงหาคม  2554

              การวิเคราะห์ข้อมูล

                   การวิเคราะห์ผลจากแบบตรวจและติดตามการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล 2 รูปแบบ คือ

1.         ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้สถิติเชิงพรรณนาในการอธิบายผลตอนที่ 1-4 ใช้ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)

2.          ข้อมูลเชิงคุณภาพ ในตอนที่ 5 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้บริหารโรงเรียน ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

 

 

 

 

                                                                        นางสาวเจตนา  แก้วทิพย์

                                                                      นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

                                                       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

 

 

 เข้าชม : 15406


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      รับมอบเรือนแพ 14 / มิ.ย. / 2556
      การดำเนินงานของสพป.ลำพูน เขต 2 ตามกลยุทธ์ของสพฐ. 14 / มิ.ย. / 2556
      ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ(KRS+ARS)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีค่าสูงเป็นลำดับที่ 7 ของประเทศ(4.61845) 13 / มิ.ย. / 2556
      ทิศทางการพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2556 สพป.ลำพูน เขต 2 16 / ม.ค. / 2556
      โครงการ“บ้านน้ำใจ” กระทรวงศึกษาธิการร่วมสร้างบ้านให้นักเรียน เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษาตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี ๒๕๕๔ 1 / พ.ย. / 2555


    
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต2
165 ม.6 ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
053-591353,053-591339