[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เรื่อง : รายงานผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการสร้างแบบทดสอบ ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA)


           การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนการรู้เรื่องการอ่านตามแนวทางประเมินผลนานาชาติ PISA  ระหว่างวันที่  3 - 4 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ พิชิตการอ่านและการเขียน นำผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21  ปีงบประมาณ 2560  มีผู้เข้าร่วมอบรมฯ จำนวน 18 คน ซึ่งเป็นครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ผู้เข้าร่วมอบรมมีความสนใจ  ตั้งใจในการฝึกทักษะและปฏิบัติกิจกรรม และสามารถสร้างแบบทดสอบการอ่านตามแนวทางการวัดประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA)  ได้ทุกคน ตามที่วิทยากรเสนอแนะ  ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าครูผู้สอนจะสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน

| ดาวน์โหลดเอกสาร | เข้าชม : 42 |
ผู้เขียน : จิราพร ไกรพล
หน่วยงาน : สพป.ลำพูน เขต 2
จันทร์ ที่ 17 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2560
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้