[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานเทคโนฯ
เรื่อง : รายงานผลดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาวิทยากรแกนนำ ICT ระดับเครือข่าย ในการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการใช้เทคโนโลยี และการใช้ ICT เป็นเครื่องมือในกระบวนการ PLC (Professional Learning Community)


TOP HIT
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานเทคโนฯ

- “E-learning ไทยในยุค Gen Y” [ 1081 ]
- M-Learning on Tablet [ 637 ]
- การศึกษายุค ICT ทาไม?...ต้องใช้เกมในการสอน [ 280 ]
- Hacker Anonymous [ 267 ]
- CAI [ 212 ]

      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2  ได้ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ  การพัฒนาวิทยากรแกนนำ ICTระดับเครือข่ายในการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการใช้เทคโนโลยี และการใช้ ICT เป็นเครื่องมือในกระบวนการ PLC (Professional Learning Community)   โดยมีเป้าหมายคือ ครูแกนนำ ICT ของแต่ละศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา เครือข่ายละ 4 คน จำนวนทั้งหมด 28 คน  โดยมีวัตถุประสงค์  1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมฯเห็นคุณค่า ประโยชน์และความจำเป็นในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน  2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมฯมีความรู้ความเข้าใจสามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และสามารถจัดการเรียนการสอนโดยประยุกต์และบูรณาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ได้อย่างมีคุณภาพ โดยบูรณาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนได้ และ3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมฯ สามารถที่จะนำความรู้ที่ได้รับ ไปขยายผลให้กับโรงเรียนทุกโรง ในเครือข่ายสถานศึกษาของตนได้  สรุปผลการดำเนินการอบรมฯ ดังนี้ 

ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้พื้นฐานอยู่ในระดับ มาก  มีค่าเฉลี่ย 3.79  ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมฯ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.43  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ สี่ลำดับแรก พบว่า เนื้อหาสาระที่ได้รับจากการฝึกอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง  อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.64  รองลงมา คือ การฝึกอบรมพัฒนาช่วยสร้างความรู้และมุมมองใหม่ได้ อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.61  เอกสารที่แจกในการอบรมมีความเหมาะสมต่อเนื้อหาการฝึกอบรม อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.61  สื่อเทคโนโลยีที่ใช้ในการนำเสนอทำให้เข้าใจได้ง่าย อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.61 และความคุ้มค่าที่ได้เข้ารับการอบรม อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.61 
การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากการฝึกอบรม วิทยากรแกนนำสามารถนำความรู้ต่างๆ ไปขยายผลให้กับโรงเรียนในเครือข่ายเพื่อนำไปใช้กิจกรรมการเรียนการสอน รวมทั้งการใช้สื่อ DLIT แบบ online และ แบบ off line  ทั้งนี้เพื่อครูผู้สอนทุกคนสามารถใช้สื่อ ICT พัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียน สามารถใช้ ICT เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ต่อไปสอดคล้องกับสมรรถนะของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และสอดคล้องกับคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ต่อไป และใช้ ICTเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) ได้
 
| ดาวน์โหลดเอกสาร | เข้าชม : 41 |
ผู้เขียน : จิราพร ไกรพล
หน่วยงาน : สพป.ลำพูน เขต 2
จันทร์ ที่ 17 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2560
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้