[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
เรื่อง : แผนพัฒนาการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาทางไกล DL และแนวทางการนิเทศติดตาม


TOP HIT
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

- การใช้หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 [ 4089 ]
- ผลการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนใช้กระบวนการวิจัยในการเรียนรู้ [ 1365 ]
- รายงานผลการพัฒนาครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในการจัดการเรียนรู้ด้านบูรณาการใช้แท็บเล็ต (Tablet) เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 โดยใช้กระบวนการนิเทศเชิงระบบ [ 1159 ]
- รายงานการนิเทศ ติดตามผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบ PIDRE [ 526 ]
- การนิเทศครูผู้สอนในการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อยกระดับการเรียนการสอน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สพป.ลำพูน เขต 2 [ 392 ]

         สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้กำหนดนโยบายการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาทางไกล (Distance Learning Standards) และยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาที่ 5: ICT เพื่อการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในยุคปัจจุบัน ให้มีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ เป็นการจัดการศึกษาที่นำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งสามารถทำได้ในทุกห้องเรียน ทุกสถานที่ ทุกเวลา เป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนครู ที่ไม่ตรงสาขาวิชาเอก การขาดแคลนแหล่งเรียนรู้ การขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน การแบ่งเบาภาระ การสร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพ สำหรับให้ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ได้นำไปใช้ นอกจากนี้ เป็นการส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านแอปพลิเคชั่นต่างๆ บนระบบออนไลน์ ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนในภาพรวมของประเทศต่อไปได้

แผนพัฒนาการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาทางไกล(Distance Learning Standards) และแนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผล ประกอบด้วย 5 ส่วน ประกอบด้วย
         ส่วนที่ 1 บทนำ  
         ส่วนที่ 2 แนวทางการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television: DLTV)
         ส่วนที่ 3 แนวทางการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Distance Learning Information Technology: DLIT)
ส่วนที่ 4 แนวทางการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
ส่วนที่ 5 แนวทางการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
 
| ดาวน์โหลดเอกสาร | เข้าชม : 41 |
ผู้เขียน : จิราพร ไกรพล
หน่วยงาน : สพป.ลำพูน เขต 2
จันทร์ ที่ 17 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2560
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้