[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
กลุ่มนโยบายและแผน
เรื่อง : การรับรู้ ความพึงพอใจ และความคาดหวังของผู้ปกครองของนักเรียนในโรงเรียนของเอกชน ต่อนโยบายเรียนฟรี 15 ปีของรัฐ ปีงบประมาณ 2559 กรณีศึกษาโรงเรียนเอกชนในอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน


TOP HIT
กลุ่มนโยบายและแผน

- รายงานผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ จุดเน้น ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 867 ]
- การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 [ 685 ]
- รายงานการประเมินตนเองตามมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 618 ]
- สรุปสารสนเทศทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ปีการศึกษา 2556 [ 485 ]
- โครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 [ 466 ]

                  การศึกษาครั้งนี้เป็นวัตถุประสงค์ เพื่อต้องการทราบเรื่อง  การรับรู้  ความพึงพอใจ และความคาดหวังของผู้ปกครองของนักเรียนในโรงเรียนของเอกชน ต่อนโยบายเรียนฟรี 15 ปีของรัฐ กรณีศึกษาโรงเรียนเอกชนในอำเภอ บ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน  ปีงบประมาณ 2559  ปัจจัยตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี คือ ค่าเครื่องแบบนักเรียน  ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเอกชน ในอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูนจำนวน 60 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม มีความเชื่อมั่น 0.90 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จาการศึกษาพบว่า

           1. ข้อมูลทั่วไป มีผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเอกชนตอบแบบสอบถาม 58 คน คิดเป็นร้อยละ 96.66  ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 16 คน คิดเป็นร้อยละ 27.59 เพศหญิง 42 คน คิดเป็นร้อยละ 72.41  มีเงินรายได้ระหว่าง 5,000 – 14,000 บาทต่อเดือน จำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 39.65    มีรายได้ระหว่าง 15,000 – 18,000 บาทต่อเดือน จำนวน  14 คน คิดเป็นร้อยละ 24.13 มีรายได้ระหว่าง 20,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน จำนวน  21 คน คิดเป็นร้อยละ 36.20

         2. ผลการศึกษา การรับรู้ ความพึงพอใจ และความคาดหวัง พบว่า ผู้ปกครองนักเรียน ด้านการรับรู้ มีการรับรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอนมีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประกอบด้วย ด้านวิชาการ ทัศนศึกษา และสารสนเทศ/ICT ระดับมากที่สุด(µ= 4.64) ด้านความพึงพอใจ มีความพึงพอใจที่มีโครงการเรียนฟรี 15 ปี ระดับมาก (µ=3.64 ) ด้านความคาดหวัง  มีความคาดหวังให้นักเรียนที่ด้อยโอกาสได้ศึกษาอย่างทั่วถึงระดับมาก(µ=3.53)

           3. ผลการเปรียบเทียบการรับรู้ ความพึงพอใจ และความคาดหวัง พบว่า ประชากรมีการรับรู้ในนโยบายตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี มากว่า ระดับพึงพอใจและความคาดหวังในทุกด้าน โดยค่าเฉลี่ยระดับมาก

           4.  ความพึงพอใจ และความคาดหวัง ตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ระดับความพึงพอใจ และความคาดหวัง มีระดับเฉลี่ยปานกลาง เช่นกัน  เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ความพึงพอใจและความคาดหวัง ทุกด้านอยู่ในระดับมากเช่นกัน

 ผู้ทำวิจัย  นายยุกตดม  โมสูงเนิน กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน  สพป.ลำพูน เขต 2

| เข้าชม : 41 |
ผู้เขียน : ยุกตดม โมสูงเนิน
หน่วยงาน : ผู้ทำวิจัย นายยุกตดม โมสูงเนิน กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สพป.ลำพูน เขต 2
ศุกร์ ที่ 14 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2560
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้