[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
กลุ่มนโยบายและแผน
เรื่อง : การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560


TOP HIT
กลุ่มนโยบายและแผน

- รายงานผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ จุดเน้น ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 867 ]
- การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 [ 685 ]
- รายงานการประเมินตนเองตามมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 618 ]
- สรุปสารสนเทศทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ปีการศึกษา 2556 [ 485 ]
- โครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 [ 466 ]

 1. การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

        การขับเคลื่อนนโยบายเริ่มจากการวิเคราะห์นโยบายของรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์ชาติ  ระยะ 20 ปี  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  นโยบายกลุ่มจังหวัด จังหวัด แนวทางการจัดการศึกษาของศึกษาธิการจังหวัดลำพูนและความต้องการของท้องถิ่น มาเป็นนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 มีรายงานการประเมินผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา อาศัยวงจรคุณภาพ PDCA โดยมีกระบวนการ ศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์นโยบายรัฐบาลและแนวทางการพัฒนาด้านการศึกษาของหน่วยงานทุกระดับจากผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี เป็นเครื่องมือในการทำงาน กำหนดผู้รับผิดชอบและมีการกำกับติดตามรายงานผลอย่างชัดเจน สพป.ลำพูน  เขต 2 ขับเคลื่อนภายใต้ วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนให้ประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมีความพร้อมในประชาคมอาเซียน ประชาคมโลก บนพื้นฐานของความเป็นไทยพันธกิจ  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ   ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ และพัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษาและบูรณาการการจัดการศึกษา

2. ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560

3. ความรู้ทางวิชาการหรือแนวความคิดที่ใช้ในการดำเนินการ

          3.1 นโยบายที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย นโยบายของรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์ชาติ  ระยะ 20 ปี  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  นโยบายกลุ่มจังหวัด จังหวัด แนวทางการจัดการศึกษาของศึกษาธิการจังหวัดลำพูนและความต้องการของท้องถิ่น

          3.2 เทคนิควิธีการจัดทำแผนปฏิบัติการ

          3.3 ความรู้ในการจัดการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

          3.4 วงจรคุณภาพ  PDCA

4. สรุปสาระและขั้นตอนการดำเนินการ

                    1. ขั้นเตรียมการวางแผน (Plan) โดยการศึกษา วิเคราะห์ นโยบาย ทิศทาง การดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560  ของรัฐบาลด้านการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจังหวัดลำพูน พร้อมทั้งจัดเตรียมข้อมูลปีฐาน และรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

                   2. ขั้นการดำเนินงานจัดทำแผน (Do)   จัดประชุมชี้แจงนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ทิศทางการดำเนินงาน  กำหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ กลยุทธ์ จุดเน้น เป้าประสงค์ มาตรการ และตัวชี้วัดความสำเร็จ พิจารณาโครงการที่จะดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์      

            3. ขั้นการติดตามประเมินผล (Check) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 กำหนดให้ผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการ รายงานผลการดำเนินงานตามแบบที่กำหนด รายไตรมาส

          4. ขั้นการปรับปรุงและพัฒนา (Act) นำผลการรายงาน สรุปผลความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค เพื่อให้สามารถกำหนดแนวทางแก้ไข ปรับปรุงการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ความจำเป็น ความต้องการและเป้าหมายที่กำหนดนำผลที่ได้จากการประเมินมาปรับปรุง แก้ไขในส่วนที่บกพร่อง และนำไปประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการในปีถัดไป 

5. ผลสำเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ)

          เชิงปริมาณ

                   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 มีแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  เป็นเครื่องมือการบริหารจัดการศึกษา

           เชิงคุณภาพ

                   1. ช่วยให้การบริหารจัดการดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ผู้บริหาร สามารถควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด

                   2. เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบข้อผิดพลาดในการปฏิบัติและช่วยตรวจสอบความสำเร็จของเป้าหมายเพื่อเป็นลู่ทางนำไปสู่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขสำหรับการพัฒนางานต่อไป

                   3. ช่วยสนับสนุนให้เกิดการระดมทรัพยากรต่าง ๆ และระดมกำลังคนของหน่วยงานมาใช้อย่าง ทั่วถึงและนำเทคนิคความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายสอดคล้องกับสถานการณ์แวดล้อมได้

                   4. ทำให้ทราบปฏิทินการดำเนินงานและช่วยลดความซ้ำซ้อนของงาน

6. การนำไปใช้ประโยชน์

          แผนปฏิบัติการประจำปีสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษา รวมทั้งเป็นกรอบแนวทางในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่ เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อการพัฒนาการศึกษา โดยมุ่งสู่เป้าหมาย คือ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

7. ความยุ่งยากในการดำเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค

ข้อจำกัดการจัดทำแผน เนื่องจากการจัดทำแผนปฏิบัติการปี พ.ศ. 2560 เป็นการเปลี่ยนผ่านของการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค  ทำให้การจัดทำแผนปฏิบัติการต้องปรับปรุงแผนบ่อย ๆ เพราะงบประมาณไม่เป็นไปตามที่แจ้งจัดสรร ตลอดถึงการอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณไม่เป็นไปตามปฏิทินการดำเนินงานทำให้เกิดความยุ่งยากในการบริหารจัดการ

8. ข้อเสนอแนะ     

ควรจัดสรรงบประมาณและอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงตามที่แจ้งให้ดำเนินการตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ

| เข้าชม : 60 |
ผู้เขียน : นางผ่องศรี รัตนงาม
หน่วยงาน : กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ลำพูน เขต 2
อังคาร ที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้