[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
กลุ่มอำนวยการ
เรื่อง : การดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2559


TOP HIT
กลุ่มอำนวยการ

- ความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการของ สพป.ลำูพูน เขต 2 [ 429 ]
- ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ(KRS+ARS)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีค่าสูงเป็นลำดับที่ 7 ของประเทศ(4.61845) [ 372 ]
- เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู [ 274 ]
- การสังเคราะห์การจัดกิจกรรมจิตสาธารณะด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 [ 264 ]
- การสำรวจความพึงพอใจการรับบริการข้อมูลข้อมูลข่าวสารทางราชการตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ประจำปี 2554 [ 207 ]

 ความสำคัญและความเป็นมา

                   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2  เป็นองค์กรหลักในการจัดและส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานภายในเขตพื้นที่อย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล  โดยมียุทธศาสตร์ในการดำเนินงานที่ได้กำหนดเป็นพันธกิจ  เพื่อขับเคลื่อนไปสู่เป้าประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

                   จากแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 จำเป็นต้องมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่สายตาสาธารณชนโดยใช้สื่อต่าง ๆ เพื่อเป็นการสร้างความไว้วางใจ ความเชื่อมั่น ภาพลักษณ์ที่ดี และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานของรัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไปอีกด้วย  นอกจากนั้นยังเป็นการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีความเข้มแข็งในการจัดการศึกษา โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     ทำให้ผู้เรียนมีคุณภาพ  ซึ่งถือว่าเป็นการยกระดับขีดความสามารถของผู้เรียน และครูผู้สอน จากเหตุผลดังกล่าวทำให้เห็นว่าการประชาสัมพันธ์เป็นหัวใจหลักในการสร้างความเข้าใจในนโยบายและทิศทาง ภารกิจ ตลอดจนเป็น การกำหนดกรอบแนวทางในการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร โดยผ่านกลไกด้านการประชาสัมพันธ์จากสื่อต่างๆ ทั้งในและนอกองค์กรให้เกิดผลในเชิงปฏิบัติต่อไป

 

วัตถุประสงค์

                   1.  เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผลงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2  สถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในพื้นที่  และชุมชนสู่สาธารณะ

                   2. เพื่อให้เกิดการประสานสัมพันธ์หน่วยงาน และบุคคลในและนอกเครือข่าย ส่งผลต่อการส่งเสริมสนับสนุนในการบริหารจัดการศึกษา

                   3. เพื่อเผยแพร่ให้ทราบขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์

 

ขอบเขตของการดำเนินงาน

          ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

          ขอบเขตด้านเนื้อหา เป็นการศึกษาการพัฒนางานด้านการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2  

                  

นิยามศัพท์เฉพาะ

1.       องค์กร  หมายถึง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

2.       เผยแพร่  หมายถึง  การทำให้ข่าวสาร วิชาการ ความรู้ ความคิด ค่านิยม

หรือสิ่งใดๆ กระจายออกไปจนเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง

3.         ประชาสัมพันธ์  หมายถึง  การจัดการข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม ความเคลื่อนไหวทางการศึกษา เพื่อสร้างสัมพันธภาพอันดีกับผู้รับข่าวสารกลุ่มต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ความคิดเห็น ทัศนคติ และค่านิยม หรือเป็นการติดต่อสื่อสารกับชุมชน ทั้งภายในภายนอกองค์กร เพื่อสร้างภาพพจน์ขององค์กรกับสาธารชน

4.       ช่องทาง  หมายถึง  ทางที่ทำให้ผู้สื่อสาร และผู้รับสารติดต่อกันได้

5.       สื่อ  หมายถึง  เครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารเป็นตัวกลางนำสารจากผู้ส่งสารได้

ยังผู้รับสาร  ซึ่งอาจเป็นคำพูด คำสั่งด้วยวาจา  ระเบียบข้อบังคับ  วารสาร  จุลสาร  แผ่นพับ      เว็ปไซต์ หนังสือพิมพ์  ภาพลักษณ์ การแสดงท่าทางต่าง ๆ

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

                   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 มีการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษากับโรงเรียน หน่วยงาน ส่วนราชการ  มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลด้านสิทธิโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง  ตลอดจนมีการประสานสัมพันธ์กับหน่วยงาน/ องค์กร ทั้งภาครัฐ และเอกชน ทำให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 มีภาพลักษณ์ที่ดี    มีความศรัทธา มีความน่าเชื่อถือและได้รับความวางใจจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ประชาชนทั่วไป และหน่วยงานองค์กร/หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

การดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2  แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้

1.       การวางแผนและการจัดทำโครงการ

2.       การดำเนินการประชาสัมพันธ์

 

3.       การสำรวจความพึงพอใจในการรับบริการข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

การดำเนินการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2        ตามรูปแบบที่กำหนด ดังนี้

                   2.1  การเผยแพร่ภาพข่ากิจกรรม/ข่าวสารบนเว็ปไซต์ www.lp2.go.th ,

www.Obec go.thและ Facebook

                   2.2  การจัดทำจุลสารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ซึ่งได้จัดทำเป็นประจำทุกเดือนและได้นำไปเผยแพร่ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำพูน

                   2.3  การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์

                   2.4  การจัดทำวารสารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

                   2.5  การนำเสนอข่าว /บทความทางหนังสือพิมพ์

                   2.6  การจัดทำแผ่นพับ+โปสเตอร์

                   2.7  การประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในสำนักงาน

                   2.8  การจัดทำสมุดโทรศัพท์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

                   2.9 การส่ง sms และ line

การสำรวจความพึงพอใจในการรับบริการข้อมูลข่าวสาร

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ประจำปี 2559

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจโดยใช้แบบสำรวจออนไลน์เพื่อให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 โรงเรียนละ 1 คน และครูหรือผู้เกี่ยวข้อง โรงเรียนละ 1 คน เป็นผู้ตอบแบบสำรวจ ในครั้งนี้ 

จากการตอบแบบสำรวจผ่านทาง google doc ได้มีผู้ตอบแบบสำรวจ จำนวน 159 ชุด คิดเป็นร้อยละ 93.52 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)  โดยสอบถามความพึงพอใจตามรายการประเมิน ดังนี้

ส่วนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ  อายุ ระดับการศึกษา ตำแหน่งของผู้ตอบ และรูปแบบการรับจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ประกอบด้วย

2.1   ความรวดเร็วในการค้นหาข้อมูลเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

2.2    ข้อมูลมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

2.3   ข้อมูลที่ได้รับนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.4   การให้บริการของเจ้าหน้าที่ (ความกระตือรือร้น ความสุภาพ อ่อนโยน กายิ้มแย้มแจ่มใส และการให้ความช่วยเหลือในการค้นหาข้อมูล

2.5   การรับข้อมูลข่าวสารทาง www.lp2.go.th ไลน์ (Line) และเฟสบุค (Face book)

2.6   การรับข้อมูลข่าวสารทางจุลสาร ,วารสาร ,ไวนิล และสื่อสิ่งพิมพ์

2.7   ภาพรวมต่อการให้บริการข้อมูลข่าวสาร

ส่วนที่ 3  คำถามปลายเปิด สอบถามจุดเด่น จุดด้อย ของการให้บริการพร้อมทั้งสิ่งที่ควรปรับปรุง ในการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

การแปลผลและการวิเคราะห์

          เกณฑ์การให้คะแนนเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ( Rating Scale ) 5 ระดับ โดยให้น้ำหนักของคะแนน ดังนี้

                             1        หมายถึง          มีความพึงพอใจน้อยที่สุด

                             2        หมายถึง          มีความพึงพอใจน้อย

                             3        หมายถึง          มีความพึงพอใจปานกลาง

                             4        หมายถึง          มีความพึงพอใจมาก

 

                             5        หมายถึง          มีความพึงพอใจมากที่สุด

 

การดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 จากผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ประจำปี 2559 โดยในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (= 4.79 , S.D.= 0.40) มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.46-4.82 ซึ่งสอดคล้องกับ จิตตินันท์  เดชะคุปต์ ที่ได้กล่าวว่าความพึงพอใจในการบริการ เป็นความพึงพอใจในการบริการที่เกิดขึ้นในกระบวนการระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ เป็นผลของการรับรู้และประเมินคุณภาพของการบริการในสิ่งที่ผู้รับบริการคาดหวังว่าควรจะได้รับและสิ่งที่ผู้รับบริการได้รับจริงจากการบริการ รายการที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ  การรับข้อมูลข่าวสารทาง www.lp2.go.th,Line,facebook อยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.82  S.D.= 0.38)ซึ่งสอดคล้องกับ ปรมะ สตะเวทิน ได้กล่าวถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเปิดรับข่าวสารของบุคคลไว้ เพื่อให้ได้ข่าวสารที่ต้องการ เพื่อแสดงรสนิยม เพื่อการยอมรับในสังคม เพื่อความพอใจ  ภาพรวมต่อการให้บริการข้อมูลข่าวสารอยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.79  S.D.= 0.50) การให้บริการของเจ้าหน้าที่(ความกระตือรือร้น ความสุภาพ อ่อนโยน การยิ้มแย้มแจ่มใส และการให้ความช่วยเหลือในการค้นหาข้อมูล) อยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.77  S.D.= 0.42) ซึ่งสอดคล้องกับ วีระพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์ ที่ได้กล่าวไว้ว่า คุณภาพงานบริการ จะต้องประกอบ ด้วย ยิ้มแย้มแจ่มใสและเอาใจใส่ เร็วไวรีบสนองอย่างเสมอภาค สำนึกรับผิดชอบและนับถือเกียรติลูกค้า มอบบริการด้วยใจสมัคร เสริมภาพพจน์ขององค์การและสื่อสารคุณธรรม ความสุจริต เป็นมิตรเอื้อเฟื้อเอาใจใส่ และว่องไวกระตือรือร้น  ข้อมูลที่ได้รับนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.66  S.D.= 0.47)  ความสะดวก รวดเร็วในการค้นหาข้อมูลเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร อยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.60  S.D.= 0.49) ข้อมูลมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน อยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.58  S.D.= 0.49) และการรับข้อมูลข่าวสารทางจุลสาร,วารสาร,ไวนิล,สื่อสิ่งพิมพ์ อยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.46  S.D.= 0.50)    

| ดาวน์โหลดเอกสาร | เข้าชม : 93 |
ผู้เขียน : พรรณวลี มณีเกี๋ยง
หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ สพป.ลำพูน เขต 2
พฤหัสบดี ที่ 26 เดือน มกราคม พ.ศ.2560
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้