[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
กลุ่มนโยบายและแผน
เรื่อง : รายงานวิจัยการประเมินโครงการการดำเนินงานตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของสพป.ลำพูน เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559


TOP HIT
กลุ่มนโยบายและแผน

- รายงานผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ จุดเน้น ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 867 ]
- การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 [ 685 ]
- รายงานการประเมินตนเองตามมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 618 ]
- สรุปสารสนเทศทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ปีการศึกษา 2556 [ 485 ]
- โครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 [ 466 ]

 ชื่อเรื่อง           รายงานวิจัยการประเมินโครงการการดำเนินงานตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของสพป.ลำพูน เขต 2 ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. 2559

ผู้จัดทำ           นางสาวดวงกมล ดวงสุภา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

ปีพุทธศักราช    2559

บทคัดย่อ

               รายงานวิจัยการประเมินโครงการการดำเนินงานตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของสพป.ลำพูน เขต 2 ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรใน สพป.ลำพูน เขต 2 ที่มีต่อกระบวนการดำเนินงานตามโครงการมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของ สพป.ลำพูน เขต 2 ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 2) เพื่อศึกษาผลการประเมินการดำเนินงานของสพป.ลำพูน เขต 2 ตามเกณฑ์มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดย สตผ. เป็นผู้ประเมิน 3) เพื่อประเมินผลการดำเนินโครงการการดำเนินงานตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของสพป.ลำพูน เขต 2 ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2559  ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ บุคลากรในสังกัดสพป.ลำพูน เขต 2 จำนวน 89 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรในสพป.ลำพูน เขต 2 ที่มีต่อกระบวนการดำเนินงานตามโครงการมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของ สพป.ลำพูน เขต 2 ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 และแบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และกลยุทธ์ จุดเน้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS และนำเสนอข้อมูลในรูปแผนภูมิและบรรยาย

ผลการศึกษาพบว่า

         1. ผลการสำรวจความศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรใน สพป.ลำพูน เขต 2 ที่มีต่อกระบวนการดำเนินงานตาม โครงการมาตรฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของ สพป.ลำพูน เขต 2 ประจำ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.79, คิดเป็นร้อยละ 76)

          2.  ผลการประเมินการดำเนินงานของสพป.ลำพูน เขต 2 ตามเกณฑ์ มาตรฐานสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษา โดย สตผ. เป็นผู้ประเมิน  พบว่า  สพป.ลำพูน เขต 2 ได้รับคะแนนการดำเนินงานตามมาตรฐาน 90.00 คะแนน ระดับคุณภาพดีเยี่ยม มาตรฐานที่ 1 การบริหาร จัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ ได้รับ 30 คะแนน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มี ประสิทธิภาพ ได้รับ 30 คะแนน ระดับคุณภาพดีเยี่ยม มาตรฐานที่ 3 ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้รับ 30 คะแนน ระดับคุณภาพดีมาก

3. ผลการดำเนินโครงการการดำเนินงานตามมาตรฐานสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำพูน เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ยังไม่สามารถบรรลุ ตามเป้าหมายโครงการ ได้แก่                                                                      

           3.1 ร้อยละ 90 ของผู้บริหาร สพป.ลำพูน เขต 2 และ ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ได้รับทราบและมีความเข้าใจแนวทางการดำเนิน งานตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ สามารถดำเนินงานตามภารกิจหลักให้เป็นไปตามมาตรฐานสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา ทั้งนี้จากแบบสำรวจ ความคิดเห็นของบุคลากร ยังไม่ถึงตามตัวชี้วัดความสำเร็จดังกล่าว  สะท้อนให้เห็นว่าต้องมีการพัฒนากระบวนการดำเนินงานต่อไป                              

              3.2 ผลการประเมินโดยสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ที่ได้รับมากกว่าปีฐาน 2557 ทั้งนี้ ในปี 2557 ได้รับคะแนน 95 คะแนน และในปี 2559 ได้รับคะแนน 90 คะแนน สะท้อนให้เห็นว่าต้องมี การพัฒนาในตัวบ่งชี้ ยังไม่เป็น ไปตามเป้าหมายต่อไป

 ปัญหาและอุปสรรค

          1. บุคลากรยังขาดความใส่ใจในการนำรายละเอียดประเด็นมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2557 ไปใช้เป็นแนวทางในการกำหนดภารกิจการปฏิบัติงานประจำวัน และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี โดยมีในบางรายประเด็นพิจารณาที่ขาดหายไป และไม่ได้กำหนดไว้ในการทำงาน หรือจัดทำเป็นโครงการ

          2. ในการเขียนรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานฯ  นั้น  พบว่าว่าการเขียนรายงานไม่มีรายละเอียดของกระบวนการทำงานที่ชัดเจน เมื่อเทียบกับการตอบคำถามด้วยวิธีการพูดอธิบาย พบว่าสพป.ลำพูน เขต 2 มีการดำเนินงานค่อนข้างมากแต่ข้อมูลในรายงานมีน้อย จึงควรปรับเปลี่ยนวิธีการเขียนรายงานให้มีความละเอียดมากขึ้น 

 ข้อเสนอแนะ

ควรมีการสร้างความเข้าใจเรื่องการดำเนินงานตามมาตรฐานตั้งแต่ระดับคณะผู้บริหาร  ลงไปจนถึงระดับเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง  โดยค่อยๆ  ปรับทัศนคติ  วิธีคิด  บรรยากาศการทำงานขององค์กร  วัฒนธรรมองค์กร  ซึ่งควรเน้นให้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวทางการแก้ไขปัญหาในการทำงานอย่างสม่ำเสมอ  โดยอาศัยวิธีการพูดคุยกันแบบกัลยาณมิตร  มุ่งหาทางออกที่คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  ทั้งนี้อาจจะเป็นวิธีการดำเนินงานตามมาตรฐานที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการดำเนินงาน  แต่จะสามารถปรับเปลี่ยนองค์กรให้มีความเข้มแข็งได้อย่างยั่งยืนต่อไป

| ดาวน์โหลดเอกสาร | เข้าชม : 141 |
ผู้เขียน : ดวงกมล ดวงสุภา
หน่วยงาน : สพป.ลำพูน เขต 2
อังคาร ที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ.2560
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้