[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
กลุ่มนโยบายและแผน
เรื่อง : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2559


TOP HIT
กลุ่มนโยบายและแผน

- รายงานผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ จุดเน้น ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 898 ]
- การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 [ 707 ]
- รายงานการประเมินตนเองตามมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 635 ]
- สรุปสารสนเทศทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ปีการศึกษา 2556 [ 499 ]
- โครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 [ 479 ]

 1.ความสำคัญของผลงานที่นำเสนอ

          กลุ่มนโยบายและแผนมีหน้าที่ ศึกษาวิเคราะห์วิจัยและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา จัดทำนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษาแห่งชาติ แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น วิเคราะห์จัดตั้งงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจ้งการจัดสรรงบประมาณ ตรวจสอบติดตามประเมินและรายงานผลการใช้งบประมาณและผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผน ดำเนินการจัดตั้งยุบรวม เลิกและโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน

กลุ่มนโยบายและแผนจึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ 2559  ให้ผู้บังคับบัญชา   หน่วยงานอื่นและผู้สนใจได้ทราบโดยทั่วกัน

3.กระบวนการผลิตผลงาน หรือขั้นตอนการดำเนินงาน

          รับนโยบายจากหน่วยเหนือ วิเคราะห์ผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาโดยอาศัยวงจรคุณภาพ PDCA  นำนโยบายสู่การปฏิบัติในรูปของโครงการ กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปี มีผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน กำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน รายไตรมาสและเมื่อสิ้นสุดโครงการ
4.ผลการดำเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ

          ได้ทราบผลการดำเนินงานตามนโยบายและภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถดำเนินงานตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระดับดีเยี่ยม ระดับคะแนน 96.62  

5.ปัจจัยความสำเร็จ

          ผู้นำทางการศึกษาที่มีความมุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละ นำพาทีมงานการขับเคลื่อนภารกิจอย่างเข้มแข็ง มีการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง บุคลากรมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความเข้มแข็งและอาศัยการบูรณาการการทำงานเป็นทีม

6.บทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learned)

          ผ่านการติดตามและประเมินจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผล ของสตผ.ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในปีงบประมาณ 2559 3 มาตรฐาน 15 ตัวบ่งชี้ ได้ในระดับดีเยี่ยม

7. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ

จากการดำเนินงานตามนโยบายภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ส่งผลให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการเลื่อนวิทยฐาะที่สูงขึ้น ได้รับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่น ได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่น  มากมาย เช่น รางวัลนิทรรศการและสื่อสารคดียอดเยี่ยมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผลงานเรื่องตามรอยพ่อ  รางวัลเด็กและเยาวชนเยาวชนดีเด่นที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม รางวัลเด็กและยาวชนดีเด่นประจำปี 2559  รางวัลชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันทำอาหาร การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 การแข่งขันโครงการอาชีพ ม.1-ม.3 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-.3 จากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 รางวัล MOE AWARDS  ประเทศหน่วยงาน สำนักงาน  สถานศึกษา โครงการ  รางวัล OBEC AWARDS  ระดับชาติ จำนวน 7 รายการ รางวัลสำนักงานเขตพ้นที่การศึกษาที่ส่งเสริมการจัดกาเรียนร่วมดีเด่น รางวัลลูกเสือโรงเรียนต้นแบบ  รางวัล ป.ป.ส รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร  รางวัลนักเรียนพระราชทาน   นักเรียนสามารถสอบ O-Net ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์  รางวัลประกวดเล่าเรื่องความภาคภูมิใจในท้องถิ่นด้วยภาษาถิ่น  รางวัลโล่ดีเด่นสถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี โล่รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2559 ประเภทกลุ่มบุคคล รางวัลดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรมประจำปี 2559 รางวัลนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2559  รางวัลโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ. 2559 รางวัลดีเด่น รางวัลตาราอวอร์ด สำหรับคนปลุกหัวใจสังคม รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข รางวัลครูผู้สอนดีเด่น รางวัลคุรุสดุดีและรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย

........................................

| ดาวน์โหลดเอกสาร | เข้าชม : 165 |
ผู้เขียน : นางผ่องศรี รัตนงาม
หน่วยงาน : สพป.ลำพูน เขต 2
พฤหัสบดี ที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2559
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้