[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
กลุ่มนโยบายและแผน
เรื่อง : รายงานการประเมินตนเองตามมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557


TOP HIT
กลุ่มนโยบายและแผน

- รายงานผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ จุดเน้น ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 898 ]
- การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 [ 707 ]
- รายงานการประเมินตนเองตามมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 636 ]
- สรุปสารสนเทศทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ปีการศึกษา 2556 [ 499 ]
- โครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 [ 479 ]

 รายงานการประเมินตนเองตามมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

1.ความสำคัญของผลงานที่นำเสนอ

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2  มีบทบาท อำนาจหน้าที่    ในการจัดส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ    ตามเกณฑ์มาตรฐาน ผู้จัดทำรายงานได้ปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผนของเขตพื้นที่การศึกษา      จากการนำนโยบายคณะรัฐมนตรี  กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดและจังหวัด และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องมาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นำนโยบายสู่การปฏิบัติ มาจัดทำรายละเอียดโครงการกิจกรรม และการกำกับติดตาม รายงานผลการดำเนินงานให้สาธารณะชนได้ทราบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้ขับเคลื่อนนโยบายตามที่สอดคล้องกับมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

2.จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน

ขับเคลื่อนภารกิจการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา

3.กระบวนการผลิตผลงาน หรือขั้นตอนการดำเนินงาน

    การขับเคลื่อนนโยบายเริ่มจากการวิเคราะห์นโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายบายกลุ่มจังหวัด จังหวัดและความต้องการของท้องถิ่น มาเป็นนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 มีรายงานการประเมินผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาทั้งนี้มีการกระบวนบริหารจัดการ PDCA  โดยมีกระบวนการดังนี้

1. ศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะห์นโยบายรัฐบาลและแนวทางการพัฒนาด้านการศึกษาของหน่วยงานทุกระดับและสภาพบริบท โดยวางแผนการดำเนินการจากผู้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนทุกระดับ องค์คณะบุคคลทั้งสามองค์คณะ

2.  ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีและนโยบายจุดเน้นสำคัญ โดยกระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วม ใช้หลักธรรมาธิบาลในการบริหารจัดการ

3.  การกำกับ ติดตาม ประเมินผล เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข 

4.  กำหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาต่อไปจากข้อมูลระบบรายงานผลรอบ 6,9,12 เดือน ตามคู่มือการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปี มาตรฐานสำนักงาน คู่มือ KRS และ ARS  โดยใช้กระบวนการ  PDCA   รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชนได้ทราบโดยทั่วกันและนำผลการดำเนินงาน ประกอบการวางแผนการดำเนินงานในปีถัดไป

4.ผลการดำเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ

    มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความเป็นเลิศ 30 คะแนน ระดับดีเยี่ยม   ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี คะแนนที่ได้รับ 40 ระดับคุณภาพดีเยี่ยม ตัวบ่งชี้ที่ 2 การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ คะแนนที่ได้รับ 40 ระดับคุณภาพดีเยี่ยม ตัวบ่งชี้ที่ 3 การกระจายอำนาจและการส่งเสริมการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม คะแนนที่ได้รับ 35 ระดับคุณภาพดีเยี่ยม ตัวบ่งชี้ที่ การติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ คะแนนที่ได้รับ 35 ระดับคุณภาพดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 30 คะแนน ระดับดีเยี่ยม

ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารงานด้านวิชาการ คะแนนที่ได้รับ 30 ระดับคุณภาพดีเยี่ยม ตัวบ่งชี้ที่ 2         การบริหารงานด้านงบประมาณ คะแนนที่ได้รับ 30 ระดับคุณภาพดีเยี่ยม ตัวบ่งชี้ที่ 3 การบริหารงานด้านบริหารงานบุคคล คะแนนที่ได้รับ 30 ระดับคุณภาพดีเยี่ยม ตัวบ่งชี้ที่ 4 การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป คะแนนที่ได้รับ 30 ระดับคุณภาพดีเยี่ยม ตัวบ่งชี้ที่ 5 การขับเคลื่อนนโยบายไปสู่         การปฏิบัติ คะแนนที่ได้รับ 30 ระดับคุณภาพดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 35

คะแนน ระดับดีเยี่ยม ตัวบ่งชี้ที่ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความสำเร็จและ      เป็นแบบอย่างได้ คะแนนที่ได้รับ 25 ระดับคุณภาพดีเยี่ยม ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถานศึกษามีคุณภาพ        ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา คะแนนที่ได้รับ 25 ระดับคุณภาพดีเยี่ยม ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณภาพตามหลักสูตรคะแนนที่ได้รับ 5 ระดับปรับปรุง ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียน   มีคุณภาพตามจุดเน้นและสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 คะแนนที่ได้รับ 20 ระดับดีมาก ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม        หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 คะแนนที่ได้รับ 25 ระดับดีเยี่ยม ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต ที่ดีคะแนนที่ได้รับ 25 ระดับดีเยี่ยมตัวบ่งชี้ที่ 7 ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกันและส่งเสริมการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น คะแนนที่ได้รับ 25 ระดับดีเยี่ยม ตัวบ่งชี้ที่ 8 ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คะแนนที่ได้รับ 25 ระดับดีเยี่ยม รวม 3 มาตรฐาน 17 ตัวบ่งชี้ คะแนนที่ได้รับ 95.00 ระดับคุณภาพดีเยี่ยม

5.ปัจจัยความสำเร็จ

          ผู้นำองค์กรเป็นหลักในการขับเคลื่อนภารกิจ  ทำงานโดยการมีส่วนร่วมจากบุคลากร ปลูกจิตสำนึกที่ดีให้กับบุคลากรในการทำงาน ด้วยหลักคุณธรรม มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้

6.บทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learned)

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ได้ดำเนินการขับเคลื่อนภารกิจด้านการศึกษาสอดคล้องกับมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 3  มาตรฐาน 17 ตัวบ่งชี้ คะแนน 95.00 ระดับคุณภาพดีเยี่ยม

7. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ได้รับรางวัลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลงานโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ 2558  จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 200,000 บาท  พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

........................................

| ดาวน์โหลดเอกสาร | เข้าชม : 635 |
ผู้เขียน : นางผ่องศรี รัตนงาม
หน่วยงาน : ผ่องศรี รัตนงาม
พุธ ที่ 27 เดือน เมษายน พ.ศ.2559
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้