[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 17 / ก.ค. / 2560
แผนพัฒนาการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาทางไกล DL และแนวทางการนิเทศติดตาม
แผนพัฒนาการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาทางไกล DLTV และ DLIT และแนวทางการนิเทศ ติดตาม อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 19 / มี.ค. / 2559
รายงานผลการพัฒนาครูปฐมวัยด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
ดวงเดือน มูลกลาง อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 11 ครั้ง.
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 10 / ก.พ. / 2559
รายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผล การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (Distance Learning Technology for Educational Quality Development: DL) โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
เอกสารรายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผล การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (Distance Learning Technology for Educational Quality Development: DL) โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษ อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 10 / ก.พ. / 2559
รายงานผลการดำเนินงาน โครงการอบรมปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning Information Technology: DLIT) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
รายงานผลการดำเนินงาน โครงการอบรมปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning Information Technology: DLIT) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 10 / ก.พ. / 2559
คู่มืออบรมปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
คู่มืออบรมปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 10 / ก.พ. / 2559
รายงานผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television: DLTV) ประจาภาคเรียนที่ 2/2557
รายงานผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television: DLTV) ในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ประจาภาคเรียนที่ 2/2557 อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 10 / ก.พ. / 2559
แนวทางการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
เอกสารแนวทางการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 19 / มี.ค. / 2558
รายงานการนิเทศ ติดตามผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบ PIDRE
- อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 19 / มี.ค. / 2558
รายงานผลการพัฒนาครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในการจัดการเรียนรู้ด้านบูรณาการใช้แท็บเล็ต (Tablet) เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 โดยใช้กระบวนการนิเทศเชิงระบบ
- อ่านต่อ...
3 stars เฉลี่ย : 3 จาก 696 ครั้ง.
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 19 / มี.ค. / 2558
ผลการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนใช้กระบวนการวิจัยในการเรียนรู้
- อ่านต่อ...
3 stars เฉลี่ย : 3 จาก 1033 ครั้ง.
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 17 / มี.ค. / 2558
การนิเทศครูผู้สอนในการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อยกระดับการเรียนการสอน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สพป.ลำพูน เขต 2
- อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 17 / มี.ค. / 2558
ตัวอย่างเอกสารสำหรับวิทยฐานะครูชำนาญการ คศ.2
- อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 17 / มี.ค. / 2558
ผลการใช้กระบวนการนิเทศแบบ PIDRE ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดโดยใช้เทคนิคการนิเทศแบบกัลยาณมิตรในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
- อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 17 / มี.ค. / 2558
ผลการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ของครูผู้สอนโรงเรียนบ้านแม่หว่าง (ราษฎร์อุปถัมภ์)
- อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 17 / มี.ค. / 2558
การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอน
- อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 17 / มี.ค. / 2558
การใช้หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
- อ่านต่อ...
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 6 ครั้ง.
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 11 / ก.พ. / 2558
ผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ
- อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 11 / ก.พ. / 2558
รายงานการค้นคว้าอิสระ
- อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 11 / ก.พ. / 2558
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
- อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 30 / ม.ค. / 2558
รายงานการประเมินโครงการฝึกอบรมICT
- อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>