[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1

กลุ่มอำนวยการ 26 / ม.ค. / 2560
การดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2559
การดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2559 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ด้วยวิธีการต่างๆ เช่นการเผยแพร่ข่าวสารทางเว็บไซต์ (www.lp2.go.th, www อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มอำนวยการ 30 / ธ.ค. / 2558
รายงานการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน ตามกระบวนการมีส่วนร่วม AIC ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
ผลงานชนะเลิศเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ประจำปี 2558 ประเภทบุคลากรทางการศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
กลุ่มอำนวยการ 30 / ธ.ค. / 2558
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู
แนวทางการปฏิบัติงานด้านเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู อ่านต่อ...
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 5 ครั้ง.
กลุ่มอำนวยการ 26 / พ.ย. / 2558
การศึกษาความพึงพอใจการรับบริการข้อมูลข่าวสารทางราชการสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาลำพูน เขต 2
การศึกษาความพึงพอใจการรับบริการข้อมูลข่าวสารทางราชการสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาลำพูน เขต 2 อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มอำนวยการ 24 / พ.ย. / 2558
นวัตกรรม “องค์กรสร้างสุข Happy Workplace” ฮอมสุขม่วนใจ๋ในหล่ะปูนเขต2
กิจกรรม “องค์กรแห่งความสุข Happy Workplace”จะได้รับการประเมินเป็นองค์กรที่สรรสร้างนวัตกรรมสร้างสุข จาก สสส.แล้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ยังได้รับการประเมิน ตามเกณฑ์มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการศึ อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มอำนวยการ 23 / พ.ย. / 2558
รายงานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจการรับบริการข้อมูลข่าวสารทางราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
การสำรวจความพึงพอใจการรับบริการข้อมูลข้อมูลข่าวสารทางราชการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ประจำปี 2558 ในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เข อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มอำนวยการ 16 / พ.ย. / 2558
รายงานความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มอำนวยการ 6 / พ.ย. / 2558
ทีละขั้นทีละตอน แกะรอย งานซ้อมแผนภัยพิบัติ
ถอดประสบการณ์การจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติของสพป.ลาพูน เขต 2 อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มอำนวยการ 18 / มี.ค. / 2558
รายงานผลการปฏิบัติงานเรื่องการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
- อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มอำนวยการ 18 / มี.ค. / 2558
ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ(KRS+ARS)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีค่าสูงเป็นลำดับที่ 7 ของประเทศ(4.61845)
- อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มอำนวยการ 17 / มี.ค. / 2558
ความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการของ สพป.ลำูพูน เขต 2
- อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มอำนวยการ 17 / มี.ค. / 2558
ผลการสำรวจความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กร ของ สพป.ลำพูน เขต 2
- อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มอำนวยการ 17 / มี.ค. / 2558
การสังเคราะห์การจัดกิจกรรมจิตสาธารณะด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
- อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มอำนวยการ 17 / มี.ค. / 2558
รายงานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจการรับบริการข้อมูลข่าวสารทางราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
- อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มอำนวยการ 17 / มี.ค. / 2558
การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ กรณี “ป่าจี้โมเดล - ท่วมได้แต่ไม่เสียหาย”
- อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มอำนวยการ 17 / มี.ค. / 2558
ประกาศมาตรการประหยัดพลังงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 พ.ศ.2555
- อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
กลุ่มอำนวยการ 17 / มี.ค. / 2558
การนำผลการศึกษาคุณภาพการให้บริการของสพป.ลำพูน เขต 2 สู่การพัฒนาอย่างเป็นระบบ
- อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มอำนวยการ 17 / มี.ค. / 2558
การนำผลการศึกษาคุณภาพการให้บริการของสพป.ลำพูน เขต 2 สู่การพัฒนาอย่างเป็นระบบ
- อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มอำนวยการ 17 / มี.ค. / 2558
การสำรวจความพึงพอใจการรับบริการข้อมูลข้อมูลข่าวสารทางราชการตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ประจำปี 2554
- อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มอำนวยการ 17 / มี.ค. / 2558
รายงานผลการประเมินการจัดงานวันครู ประจำปี พ.ศ.2554
- อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>