ออกสำรวจเพื่อซ่อมบำรุงและสนับสนุนอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม DLTV ภายใต้โครงการ DLTV R Service

เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง ได้ออกสำรวจเพื่อซ่อมบำรุงและสนับสนุนอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม DLTV ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน ภายใต้โครงการ DLTV R Service ให้กับสถานศึกษาในสังกัดสพป.ลำพูน เขต ๒ เพื่อสนองนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับความเท่าเทียมกันทางด้านการศึกษาให้สถานศึกษาทุกแห่งมีคุณภาพการเรียนการสอนอย่างเท่าเทียมกัน