ออกติดตามสนับสนุนการจัดการศึกษาผ่านดาวเทียม DLTV

วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ 2562 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ได้ดำเนินการออกติดตามให้คำแนะนำโรงเรียนในสังกัด เพื่อซ่อมแซม/ปรับปรุง ระบบการรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบ

ใหม่ New Dltv