พัฒนาบุคลากรด้านระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาและการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลรอบภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

สพป.ลำพูน เขต 2 ดำเนินการพัฒนาบุคลากรด้านระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาและการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลรอบภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการใช้ระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศพร้อมทั้งจัดกระทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนในสังกัด เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการศึกษา… อ่านต่อ…

Read more

ออกติดตามสนับสนุนการจัดการศึกษาผ่านดาวเทียม DLTV

วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ 2562 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ได้ดำเนินการออกติดตามให้คำแนะนำโรงเรียนในสังกัด เพื่อซ่อมแซม/ปรับปรุง ระบบการรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบ ใหม่ New Dltv

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2ได้มอบหมายให้นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใน สามารถใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (Smart OBEC) และระบบสนับสนุนกา… อ่านต่อ…

Read more

เปิดศูนย์ประสานงาน NEW DLTV

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดศูนย์ประสานงาน NEW DLTV โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและประสานการจัดการเรียนรู้ด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมไปพัฒนาการเรียนการสอน และเพื่ออำนวยความสะดวกให้โรงเรียนในสังกัดในกรณีที่กล่องรับสัญญาณเกิดขัดข้องอยู่ระหว่างการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ เพ… อ่านต่อ…

Read more

สาระสำคัญ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐)

รายงานข่าวแจ้งว่า พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 ที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบเมื่อเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมา และประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 ได้มีผลบังคับใช้แล้ว (24 พ.ค. 60) ภายหลังครบ 120 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (อ่านข่าว :… อ่านต่อ…

Read more

วิธีตรวจสอบและป้องกันการถูกแฮกบัญชี Facebook

Facebook ถูกใช้เป็นช่องทางติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร รูปภาพ และเหตุการณ์สำคัญต่างๆ กับเพื่อนในเครือข่ายสังคมออนไลน์ จากข้อมูลสถิติปี 2559 คนไทยใช้งาน Facebook เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 41 ล้านคน [1] ซึ่งนั่นก็อาจเป็นเป้าหมายหนึ่งที่ทำให้ผู้ประสงค์ร้ายต้องการเข้ามาสวมรอยบัญชี Facebook เพื่อผลปร… อ่านต่อ…

Read more
Page 1 of 212