ออกสำรวจเพื่อซ่อมบำรุงและสนับสนุนอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม DLTV ภายใต้โครงการ DLTV R Service

เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง ได้ออกสำรวจเพื่อซ่อมบำรุงและสนับสนุนอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม DLTV ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน ภายใต้โครงการ DLTV R Service ให้กับสถานศึกษาในสังกัดสพป.ลำพูน เขต ๒ เพื่อสนองนโยบายรัฐมนตรีว่าการ… อ่านต่อ…

Read more

สพป.ลำพูน เขต 2 พัฒนาครูใช้สื่อการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV และการใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (AMSS++)

นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้สื่อการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV และการใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (AMSS++) เพื่อพัฒนาครูให้มีทักษะการจัดการเรียน… อ่านต่อ…

Read more

พัฒนาบุคลากรด้านระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาและการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลรอบภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

สพป.ลำพูน เขต 2 ดำเนินการพัฒนาบุคลากรด้านระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาและการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลรอบภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการใช้ระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศพร้อมทั้งจัดกระทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนในสังกัด เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการศึกษา… อ่านต่อ…

Read more

ออกติดตามสนับสนุนการจัดการศึกษาผ่านดาวเทียม DLTV

วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ 2562 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ได้ดำเนินการออกติดตามให้คำแนะนำโรงเรียนในสังกัด เพื่อซ่อมแซม/ปรับปรุง ระบบการรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบ ใหม่ New Dltv

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2ได้มอบหมายให้นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใน สามารถใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (Smart OBEC) และระบบสนับสนุนกา… อ่านต่อ…

Read more

เปิดศูนย์ประสานงาน NEW DLTV

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดศูนย์ประสานงาน NEW DLTV โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและประสานการจัดการเรียนรู้ด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมไปพัฒนาการเรียนการสอน และเพื่ออำนวยความสะดวกให้โรงเรียนในสังกัดในกรณีที่กล่องรับสัญญาณเกิดขัดข้องอยู่ระหว่างการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ เพ… อ่านต่อ…

Read more

สาระสำคัญ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐)

รายงานข่าวแจ้งว่า พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 ที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบเมื่อเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมา และประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 ได้มีผลบังคับใช้แล้ว (24 พ.ค. 60) ภายหลังครบ 120 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (อ่านข่าว :… อ่านต่อ…

Read more
Page 1 of 212