หนังสือราชการจาก และโรงเรียนในสังกัด


  หนังสือลำดับที่ :    จากกลุ่ม/โรงเรียน :    ส่งเมื่อ :   เวลา น.
  เรื่อง :
  ถึง :
ข้อความ
 
โรงเรียน".$school."ได้ตอบรับหนังสือฉบับนี้แล้ว" ; } else {echo "โรงเรียน".$school."ยังไม่ได้ตอบรับหนังสือฉบับนี้" ; }?>  

"") {?>
"ON") {?>

ตอบรับด้วยข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่

จาก

 

ข้อความ

 


 

คำตอบที่ จากโรงเรียน
 
เมื่อ เวลา น. IP : 0 ) { echo "ได้ $score คะแนน" ; } else { echo "หนังสือฉบับนี้ไม่คิดคะแนน" ; } ?>