• 1.jpg
  • 2563.jpg
  • Slide1.JPG

ผู้บริหาร

 

นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ 
  การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2  

 

นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม
รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2  
ดูแลกลุ่มอำนวยการ

สถิติการเข้าชม

032468
วันนี้
เมื่อวานนี่
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
9
24
232
32090
469
918
32468

ไอพีของคุณ: 23.21.4.239
เวลา: 2020-09-19 05:43:33

เว็บไซต์หน่วยงาน

amss 1-300x118

EOFFICE 1

e money

 

vision

    ภายในปี 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนให้ประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษา อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมีความพร้อมในการประกอบอาชีพสามารถเข้าสู่ประชาคมอาเซียน/ประชาคมโลก

 

pt

    พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพโดยผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพและพัฒนาตนเองสู่คุณภาพระดับสากล

 

ps

           1. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานการศึกษาและมีความสามารถทางเทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ตามหลักสูตรทุกระดับ

           2. ผู้เรียนทุกคนได้รับการปลูกฝังคุณธรรมความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

           3.ประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

           4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ

           5. ผู้บริหารการศึกษา/ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาโดยเน้นการมีส่วนร่วม

           6. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและโรงเรียนมีความพร้อมด้านปัจจัยที่เกื้อหนุนในการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

: